Copyright 2020 - Custom text here

Informacje

Zarządzenie nr 519.2017
Burmistrza Zatora
z dnia 28 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 204 ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)w związku z art. 131 ust. l i 2, art. 133 ust. 1 i 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 59)

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator, zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

 

Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator, zgodnie z złącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator.

 

§4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych placówek oświatowych.

 

 

 

 

 

załącznik nr 1
do Zarządzenia nr. 519.2017 Burmistrza Zatora
z dnia 28 marca 2017 r.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Postepowanie wstępne

Terminy

1.

Upublicznienie kryteriów naboru i harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli Gminy Zator

do 29 marca 2017 r.

2.

Złożenie pisemnego potwierdzenia rodzica o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

do 4 kwietnia 2017 r.

 

 

 

L.p

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 5 kwietnia 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

 

 

od 2 maja 2017 r.

do 16 maja 2017r.
do godz. 15.00

 

 

 2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z2017roku poz. 59)1

Od 13 kwietnia 2017 r.
do 18 kwietnia 2017 r.

 

 

 

od 17 maja 2017 r.

do 22 maja 2017

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 kwietnia 2017 r.
po godz. 15.00

 

22 maja 2017 r.

 4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 18 kwietnia 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

od 23 maja 2017 r.

do 26 maja 2017 r.
do godz. 15.00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2017 r.
do godz. 15.00

29 maja 2017 r.
do godz. 15.00

 

 

 

Lp.

Procedura odwoławcza – od 26 kwietnia 2017 r.

 1.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 2.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

 3.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 5.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola lub publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

załącznik nr 2
do Zarządzenia nr. 519.2017 Burmistrza Zatora
z dnia 28 marca 2017 r.

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Postepowanie wstępne

Terminy

1.

Upublicznienie kryteriów naboru i harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zator

do 29 marca 2017 r.

 

 

 

L.p

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 5 kwietnia 2017 r.
do 12 kwietnia 2017 r.
do godz. 15.00

 

 

od 5 maja 2017 r.

do 19 maja 2017 r.
do godz. 15.00

 

 2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 13 kwietnia 2017 r.
do 18 kwietnia 2017 r.

 

 

 

od 22 maja 2017 r.

do 25 maja 2017 r.

 

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 kwietnia 2017 r.
po godz. 15.00

 

25 maja 2017 r.

po godz. 15.00

 

 

 4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 18 kwietnia 2017 r.
do 25 kwietnia 2017 r.
do godz. 15.00

od 26 maja 2017 r.

do 31 maja 2017 r.

do godz. 15.00

 

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2017 r.
do godz. 15.00

01 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

 

Lp.

Procedura odwoławcza – od 26 kwietnia 2017 r.

1

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej

 2.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

 3.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor danej publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 5.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

f t g m