Copyright 2020 - Custom text here

Statut


STATUT ZESPOŁU

SZKOLNO - PRZEDSZKOLEGO

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W PODOLSZU


 

ROZDZIAŁ 1

Nazwa i typ szkoły

§ 1

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu.
W skład Zespołu wchodzą:

1.      Publiczne Przedszkole

2.      Szkoła Podstawowa

Gimnazjum zostaje włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki do czasu jego wygaśnięcia, czyli do końca roku szkolnego 2018/2019.

§ 2

1.      Publiczne Przedszkole w Podolszu  znajduje się przy ulicy Zatorskiej 37.

2.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Zator, której siedziba znajduje się na Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 w Zatorze.

3.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator  Oświaty w Krakowie.

4.      Obwód przedszkola w Podolszu określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Zatorze.

§ 3

1.      Szkoła Podstawowa  im. T. Kościuszki w Podolszu  jest ośmioletnią, obowiązkową i powszechną szkołą publiczną.

2.      Siedziba szkoły znajduje się w Podolszu przy ulicy Zatorskiej 37.

3.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Zator, której siedziba znajduje się na Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 w Zatorze.

4.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator  Oświaty w Krakowie.

5.      Obwód Szkoły Podstawowej w Podolszu określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Zatorze.


 

ROZDZIAŁ 2

Organizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

§ 4   

1.      Szkoła realizuje programy zatwierdzone przez MEN dla przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów.

2.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

3.      Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 35 uczniów a w klasach I, II, III   szkoły podstawowej nie powinna przekraczać 27 uczniów.

4.      Oddział można dzielić na grupy w zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, na których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

5.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

6.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału grupy na zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

7.      Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV –VI szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych prowadzone są w grupach liczących powyżej 26 uczniów.

8.      Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę

§ 6  

1.      ZSP jest jednostką budżetową, a obsługę finansową sprawuje Dział Finansowo -  Księgowy Urzędu Miejskiego w Zatorze

2.      W szkole mogą być prowadzone odpłatne zajęcia finansowane przez Radę Rodziców, bądź bezpośrednio przez rodziców.

3.      Szkoła może wynajmować pomieszczenia na działalność pozadydaktyczną organizacjom         i osobom prawnym.

§ 7

1.      Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Ministerstwo Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji  roku szkolnego.

2.      Pierwszy semestr roku szkolnego trwa od  1 września  do 15 stycznia, drugi natomiast od
16 stycznia do końca roku szkolnego.

3.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.      W szkole obowiązują przerwy dziesięciominutowe oraz dwie przerwy dwudziestominutowe.

§ 8

1.      Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne             w ramach możliwości finansowych.

2.      Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki wypoczynku i rekreacji, a także możliwości spożywania posiłku w stołówce szkolnej.

3.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższą szkołą.

§ 9

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły oraz aneksy
do tego arkusza zatwierdza organ prowadzący szkołę i opiniuje Kuratorium Oświaty na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt. 3 Prawa Oświatowego.

§ 10

1.      Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)        Szkolny Program Nauczania, który obejmuje całą działalność dydaktyczną szkoły,

2)        Wewnątrzszkolny System Oceniania,

3)        Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny.

§  11

1.      Szkoła umożliwia:

1)        Realizowanie obowiązku szkolnego w normalnym trybie;

2)        Realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą - nauczania indywidualne;

3)        Indywidualny tok i program nauczania;

4)        Uczniowie szkoły mogą uczęszczać na zajęcia religii zgodnie z wyznawaną wiarą;

5)        Szkoła prowadzi zajęcia specjalistyczne dla uczniów tj. terapeutyczne, korekcyjno - kompensacyjne i inne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

6)        W celu rozwijania zainteresowań uczniów szkoła organizuje różne formy zajęć pozalekcyjnych.

§  12

Zadania opiekuńcze szkoły:

1.    W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

1)        Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69;z 2009r. Nr 139 poz.1130; z 2010 r. Nr 215 poz. 1408; z 2011r.Nr 161 poz. 968),

2)        Kodeks Drogowy i Przepisy  Przeciwpożarowe.

2.      Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę stosuje się przepisy zgodne z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.Nr 135 poz. 1516) z późniejszymi zmianami.

3.      Szkoła zawiera umowy ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy umyślnej jak i nie umyślnej oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków zaistniałych podczas organizowanych przez szkołę zajęć.

4.      Uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów.

§  13

Niepełnosprawni uczniowie szkoły są otaczani szczególną opieką społeczności uczniowskiej
i nauczycielskiej.

§  14

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych taka pomoc jest konieczna w formie, np. bezpłatnych posiłków.


§  15

Biblioteka szkolna i biblioteka multimedialna

1.      W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna i biblioteka multimedialna.

2.      Korzystanie z biblioteki oraz biblioteki multimedialnej odbywa się według regulaminów, które znajduje się w ich pomieszczeniach.

3.      Z biblioteki korzystają: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

4.      Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.      Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy            o regionie.

6.      Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)        udostępnianie książek i innych źródeł informacji

2)        tworzenie warunków do porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

3)        gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

4)        korzystania ze zbiorów na miejscu w bibliotece, kąciku czytelniczym i w bibliotece multimedialnej;

5)        prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów

6)        Korzystanie z technologii multimedialnej, zbiorów audiowizualnych oraz wideoteki w bibliotece multimedialnej.

7.      Zadania nauczyciela – bibliotekarza:

1)        praca pedagogiczna z czytelnikiem:

a)      Udostępnienie książek i innych źródeł informacji

b)      Tworzenie warunków do porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

c)      Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych  zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się .

d)     Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczna.

e)      Współpraca z uczniami, nauczycielami, Szkolną Radą Uczniowską, rodzicami, bibliotekami najbliższego regionu oraz innymi instytucjami kulturalnymi na terenie gminy.

f)       Upowszechnianie czytelnictwa i kompetencji czytelniczych wśród dzieci młodzieży.

g)      Wspieranie działań dydaktyczno-opiekuńczych szkoły

h)      Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, współuczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.

i)        Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł i pracy twórczej.

j)        Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami  literackimi uczniów, rozwijanie wrażliwości  kulturowej i społecznej .

k)      Przygotowanie czytelników do korzystania z technologii informacyjnej, wdrażanie
do samokształcenia, przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym.

l)        Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie twórczych postaw.

m)    Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie.

n)      Organizowanie warsztatu informacyjnego i dydaktycznego biblioteki

o)      Udzielanie informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom o nowo nabytych książkach.

p)      Udzielanie porad przy wyborze lektury.

q)      Prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego.

r)       Inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego.

s)       Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów

t)       Prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki.

u)      Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w tym dbałość
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.

2)        prace organizacyjne:

a)      Gromadzenie i ewidencja zbiorów,

b)      Selekcje i konserwacje zbiorów,

c)      Prowadzenie katalogu alfabetycznego,

d)     Organizacja udostępnienia zbiorów,

e)      W miarę potrzeby wydzielenie zestawów, kompletów książek do pracowni przedmiotowych,

f)       Opracowanie rocznych planów pracy,

g)      Opracowanie półrocznych i rocznych sprawozdań  z działalności biblioteki
i przedstawienie  ich na  konferencjach plenarnych Rady Pedagogicznej.

h)      Uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością ,udział bibliotekarza w kontroli księgozbioru (skontrum – raz na 5 lat).

i)        Prowadzenie dokumentacji biblioteki szkolnej.

8.      Bibliotekarz odpowiada finansowo za stan księgozbioru znajdującego się w bibliotece.


Regulamin Biblioteki Szkolnej:

Pomieszczenia biblioteki

1)        W skład biblioteki szkolnej wchodzą:

a)      - pomieszczenie biblioteki

b)      - biblioteka multimedialna ( sala nr 8)

Użytkownicy biblioteki

1)        Z biblioteki szkolnej mogą korzystać :

a)      uczniowie,

b)      nauczyciele zatrudnieni w szkole,

c)      inni pracownicy szkoły

d)     rodzice uczniów.

2)        Użytkownicy biblioteki zobowiązani są zapoznać sie z postanowieniami Regulaminu zanim

3)        rozpoczną korzystanie ze zbiorów.

4)        Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji- karty czytelnika.

5)        Uczniowie szkoły są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych
z listą  klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

6)        Pracownicy szkoły , nauczyciele ,rodzice rejestrują się osobiście.

Korzystanie ze zbiorów

1)        Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną ,służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów ,zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2)        Statut Szkoły określa szczegółowo organizację pracy biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza ,zgodnie z potrzebami szkoły.

3)        W bibliotece obowiązuje cisza , zakaz spożywania wszelkich posiłków i napojów oraz używania telefonów komórkowych. W bibliotece nie przechowuje się ubrań i innych rzeczy osobistych uczniów.

4)        Godziny pracy biblioteki ustala się zgodnie z potrzebami uczniów. Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki na przerwach śródlekcyjnych,   w godzinach przedpołudniowych, po zajęciach lekcyjnych , na zajęciach edukacyjnych ,świetlicowych oraz w czasie ferii zimowych( dyżur).

5)        Użytkownicy biblioteki mają prawo do bezpłatnego korzystania z  wszystkich materiałów zgromadzonych w bibliotece oraz do korzystania z technologii informacyjnej.

6)        Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu w bibliotece ( księgozbiór podręczny ,czasopisma, zbiory audiowizualne)  oraz na zewnątrz –do domu.

7)        Z biblioteki multimedialnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele w godzinach pracy biblioteki.

8)        Biblioteka wypożycza uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum podręczniki szkolne
i ćwiczenia.

9)        Książki, czasopisma, zbiory audiowizualne  potrzebne na lekcje, zajęcia świetlicowe, do zajęć  przedszkolnych,  na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  wypożycza nauczyciel prowadzący  za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Materiały wypożyczone odnotowywane są na karcie nauczyciela.

10)    Księgozbiór podręczny jest wykorzystywany tylko w sposób prezencyjny, tj. na miejscu, lub na wniosek i odpowiedzialność nauczyciela, w klasie na lekcji, jako pomoc dydaktyczna.

11)    W wyjątkowych przypadkach książka z księgozbioru podręcznego  lub  multimedia   mogą zostać wypożyczone  uczniowi do domu na sobotę i niedzielę, pod warunkiem jej zwrotu
w poniedziałek przed rozpoczęciem lekcji.

12)    Czytelnik  ma prawo do korzystania z multimediów   za zgodą bibliotekarza tylko na miejscu w bibliotece lub bibliotece multimedialnej.

13)    Jednorazowo czytelnik  może wypożyczyć 3 tytuły na okres jednego miesiąca.

14)    Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem można uzyskać prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.

15)    Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych i wakacji po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi

16)    Uczniowie  mogą wypożyczać książki osobiście i  tylko na swoją kartę.

17)    Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem.

18)    W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów  czytelnik jest zobowiązany do zakupu tej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

19)    Wszystkie wypożyczone w bibliotece szkolnej materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie zbiorów do momentu zwrotu zaległości.

20)    Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie  oraz biorącym czynny  udział         w pracach biblioteki mogą zostać przyznane nagrody książkowe na koniec roku szkolnego.

21)    Nauczyciel bibliotekarz pomaga wszystkim  użytkownikom  w korzystaniu z biblioteki,           a przede wszystkim :

a)      udziela pomocy w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki,

b)      udziela informacji bibliotecznych i rzeczowych na zadany temat,

c)      pomaga w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych,

d)     doradza w wyborach czytelniczych.


9.      Regulamin biblioteki multimedialnej:

Zadania biblioteki multimedialnej

1)        Gromadzenie źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacji i wszechstronnego rozwoju ucznia,

2)        Udostępnianie dokumentów drukowanych, zapisanych na nośnikach elektronicznych
i oferowanych w sieci Internet,

3)        Stwarzanie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pracy indywidualnej z wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych, multimedialnych programów edukacyjnych.

Zasady korzystania

1)        Z biblioteki multimedialnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły,  rodzice uczniów.

2)        Czytelnicy mogą korzystać z 4 stanowisk komputerowych.

3)        Czytelnicy mogą korzystać z technologii informacyjnej tylko w obecności nauczyciela bibliotekarza.

4)        Korzystanie z Internetu oraz sprzętu znajdującego się w pracowni jest ogólnodostępne
i bezpłatne ( w godzinach pracy biblioteki - za wyjątkiem godzin, w których w pracowni odbywają się zajęcia).

5)        Czytelnik korzysta z komputera i sprzętu wskazanego przez bibliotekarza.

6)        Bibliotekarz, na życzenie czytelnika , udziela instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie czytelnik.

7)        Indywidualna sesja pracy z komputerem może trwać 30 minut. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera.

8)        Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z Internetu w w/w celach traktowane jest priorytetowo.

9)        Czytelnik może wydrukować informacje , ale tylko służące celom edukacyjnym lub związane z działalnością organizacji szkolnych  (Samorząd Szkolny, Koło Bibliofilów ,ZHP itp).

10)    Czytelnik ma prawo do:

a)      korzystania z Internetu,

b)      pracy z programami zainstalowanymi na stanowisku komputerowym,

c)      zapisywania wyników poszukiwań wyłącznie na własnych nośnikach,

d)     korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece,

e)      kopiowania z części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim,

f)       korzystania z oferty edukacji medialnej i czytelniczej.

11)    Po zakończeniu pracy z komputerem, czytelnik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

12)    Po zakończeniu korzystania z pozostałego sprzętu znajdującego się w pracowni, czytelnik jest zobowiązany zwrócić go bibliotekarzowi w stanie zastanym.

13)    Bibliotekarz ma prawo kontrolować:

a)      strony internetowe przeglądane przez czytelnika,

b)      czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze,

c)      sposób korzystania z pozostałego sprzętu znajdującego się w pracowni.

14)    Czytelnikowi zabrania się:

a)      podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera   albo sprzętu znajdującego się w pracowni,

b)      wykorzystywania komputera lub sprzętu znajdującego się w bibliotece do czynności   niezgodnych z prawem,

c)      samowolnego instalowania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania,

d)     wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów 

e)      operacyjnych ,

f)       łamania zabezpieczeń systemu,

g)      samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania, urządzeń stanowiących  

h)      wyposażenie stanowisk komputerowych lub pozostałego sprzętu znajdującego się w  

i)        pracowni,

j)        samowolnego wynoszenia sprzętu znajdującego się w pracowni poza teren biblioteki,

k)      spożywania posiłków przy stanowiskach komputerowych.

15)    Czytelnik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu         i systemu w momencie ich zauważenia.

16)    Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.

17)    W stosunku do czytelnika, który nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu, może zostać wprowadzony zakaz korzystania z pracowni.

18)    Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga bibliotekarz.


§ 16

Świetlica szkolna

1.      W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

2.      Działania opiekuńczo – wychowawcze świetlicy szkolnej określa regulamin.

3.      Regulamin świetlicy szkolnej:

1)        Do świetlicy szkolnej może zostać przyjęte dziecko z klas 1-6, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub gdy dziecko samotnie wychowuje pracująca matka lub ojciec. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z klas 1-3, a jeśli będą wolne miejsca – pozostałe

2)        W wyjątkowych sytuacjach niezakwalifikowani do świetlicy uczniowie, jeśli będzie taka możliwość, mogą zostać przyjęci na określony czas (np. na kilka godzin w jakimś dniu lub dniach).

3)        Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców o każdorazowej zmianie ich danych lub danych dziecka.

4)        Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki, sklepiku szkolnego, itp.).

5)        Dziecko odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich wskazane w pisemnym upoważnieniu [wzór 1, 4]. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

6)        Osoby obce dziecku, nieznane wychowawcom, odbierają je za pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów i po okazaniu dowodu osobistego.

7)        Dziecko może również samo wrócić do domu za pisemnym pozwoleniem rodziców [wzór 2, 3]. Swoje wyjście musi zgłosić opiekunom pełniącym dyżur w świetlicy.

8)        Upoważnienia lub zezwolenia stałe [wzór 1, 2]i jednorazowe [wzór 3, 4]należy przekazywać w formie pisemnej na kartce.

9)        O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

10)    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

11)    Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

12)    Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

13)    Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przez uczniów przedmioty wartościowe i osobiste (np. telefony komórkowe, MP3, zabawki, pieniądze, itp.).

14)    Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Uczniowie wpłacają jedynie ustaloną kwotę na materiały potrzebne do zajęć świetlicowych.

15)   Świetlica jest czynna w godzinach 12.00 – 16.00.

16)    Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do świetlicy.

17)    Ilość dzieci w świetlicy nie może być większa niż 25 uczniów.


§ 17

Spółdzielnia Uczniowska

W szkole działa  „Spółdzielnia Uczniowska”   -   w oparciu o odrębny statut.

§ 18

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom

1.      W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1)        posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2)        posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3)        nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

2.      Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.

§ 19

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

1.      W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

2.      Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

3.      Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

4.      Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

5.      Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

6.      Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

7.      Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

8.      zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

9.      pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,
w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

10.  Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa
w ust. 7, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę planowanie rozpoczęcie innowacji.

11.  Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona.

§ 20

Wolontariat w szkole

Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz potrzebujących.

1.      Cele:

1)        Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych:

2)        Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;

3)        Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;

4)        Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;

5)        Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;

6)        Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

7)        Rozwijanie kreatywności i zaradności.

8)        Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym

2.      Zasady działania:

Wolontariatem zajmują się opiekunowie (nauczyciele) wraz ze swoimi podopiecznymi w ramach działalności ZHP i SRU.

§ 20

Doradztwo zawodowe w szkole

1.      Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole:

1)        W szkole organizuje się zajęcia z doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, aby pomóc uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości.

2)        Szkoła wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne umiejętności i cechy zachowania.

2.      Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

1)        Cel główny:

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.

2)        Cele szczegółowe:

a)      Uczniowie:

-   poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,

-   rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,

-   wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,

-   są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej,

-   są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

-   posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,

-   znają system kształcenia oraz ofertę szkół średnich,

-   znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,

-   wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych z wymaganiami szkoły,

-   znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,

-   znają źródła informacji edukacyjnej,

-   znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.

b)      Nauczyciele:

-   potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,

-   rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,

-   wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów,

-   realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,

-   włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji doradztwa zawodowego w szkole.

c)      Rodzice:

-   znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu, znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji, wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych.

3.      Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje:

1)        poznawanie siebie, autodiagnozę preferencji i zainteresowań, poznawanie zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej, konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół średnich, pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno- zawodowego.

2)        W ramach pracy z wychowawcami obejmuje:

Realizację zadań wynikających z programuprofilaktyczno- wychowawczego i programu doradztwa zawodowego w formie pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych, warsztatów, dyskusji z uczniami, prezentowania materiałów informacyjnych o wybranych szkołach średnich oraz z zakresu orientacji zawodowej.

3)        Działalność szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego obejmuje:

a)      udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej

b)      Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).

c)      Poradnictwo grupowe - zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.

d)     Poznawanie rynku pracy - wycieczki, obserwacje, (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm.

4.      Spodziewane efekty z działalności Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

1)        Uczniowie lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, cechy psychiczne, osobowość, temperament.

2)        Uczniowie rozpoznają swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych czynności.

3)        Uczniowie zdobędą informacje o różnych zawodach, a tym samym będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

4)        Poznają środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami.

5)        Zdobędą wiedzę na temat wykonywanych zawodów, używanych narzędzi pracy, predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

6)        Poznają w ogólnym zarysie rynek pracy.

7)        Uczniowie zdobędą wiedzę o systemie szkolnictwa średniego.

8)        Uczniowie poznają informacje o zasadach rekrutacji do poszczególnych szkół.

9)        Uczniowie będą dokonywać selekcji informacji związanych z rynkiem pracy.

10)    Rodzice i nauczyciele uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie wiedzy zawodoznawczej.


§ 21

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

1.      Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.

2.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.

3.      W czasie lekcji, przerw, przed i po zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3.

4.      Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):

1)        nawiązywanie połączenia telefonicznego

2)        redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;

3)        rejestrowanie materiału audiowizualnego;

4)        odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;

5)        transmisja danych;

6)        wykonywania obliczeń;

7)        sprawdzanie godziny.

W przypadki innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.

5.      Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.

6.      W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu.

7.      W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:

1)        nauczyciel odnotowuje ten fakt w dziennik – jako uwagę do rodzica/prawnego opiekuna;

2)        nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;

3)        w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy/sekretariat szkoły;

4)        Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5)        rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.

6)        Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w dzienniku i upomnieniem. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę.

8.      Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).


ROZDZIAŁ 3

Organy szkoły

§ 22

1.      Organami szkoły są:

1)        Dyrektor Zespołu;

2)        Rada Pedagogiczna;

3)        Rada  Rodziców;

4)        Samorząd Uczniowski.

2.      Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o systemie oświaty .

3.      Do obowiązków dyrektora szkoły należy m. in.:

1)        Opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły:

a)      arkusz organizacyjny szkoły,

b)      plan pracy szkoły,

c)      tygodniowy rozkład zajęć,

d)     zakres obowiązków dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

e)      plan nadzoru pedagogicznego,

f)       regulamin premiowania nauczycieli i pracowników obsługi.

2)        Dobór i zatrudnienie pracowników kadry pedagogicznej;

3)        Dobór i zatrudnienie pracowników niepedagogicznych;

4)        Kierowanie bieżącą działalnością szkoły, a w szczególności:

a)      przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN,

b)      informowanie dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego,

c)      sprawowanie opieki nad młodzieżą oraz stworzenie warunków do harmonijnego jej rozwoju,

d)     współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

e)      zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

f)       pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli   i wychowawców,

g)      organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie jej pracy,

h)      organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie mu realnego wpływu na działalność szkoły,

i)        dbałość o mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronnie przeciwpożarowej,

j)        wnioskowanie do Organu Prowadzącego wniosków w sprawie rozwoju bazy materialno – technicznej szkoły,

k)      opracowanie projektu wydatków z budżetu szkoły,

l)        realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami oraz zarządzeń Kuratorium Oświaty,

m)    okresowe informowanie organu zwierzchniego o wynikach działania szkoły.

4.      Dyrektor ma prawo do:

1)        Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;

2)        Zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły;

3)        Premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z Regulaminem Premiowania
i Nagradzania, a także udzielenia kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy;                             

4)        Formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5)        Decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym   

6)        funkcjonowaniu;

7)        Wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły;

8)        Reprezentowanie szkoły na zewnątrz, podpisywanie dokumentów i korespondencji.

5.      Dyrektor odpowiada przed organami zwierzchnimi za:

1)        poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania, wychowania oraz opiekę nad          dziećmi;

2)        zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

3)        bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć    organizowanych przez szkołę  poza jej terenem oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej  obiektów szkolnych;

4)        wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły,

5)        zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

6.      Dyrektor może być odwołany ze stanowiska zgodnie z art. 38 ustawy o systemie oświaty.

                                                            

§ 23

1.      Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Podolszu bez względu na wymiar czasu pracy.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.      W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział goście, na zaproszenie jej przewodniczącego. Mają oni głos doradczy.

4.      Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

6.      Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1)        opracowanie projektu statutu szkoły i jego uchwalenie;

2)        uchwalenie regulaminu własnej działalności;

3)        uchwalenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

4)        uchwalenie Szkolnego Programu Wychowawczo - profilaktycznego;

5)        zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

6)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wymagających jednak uzgodnienia z organem zwierzchnim;

8.      Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

1)        arkusza organizacyjnego szkoły;

2)        tygodniowego rozkładu zajęć;

3)        decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły.

9.      W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły  realizacji uchwały Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga Kuratorium Oświaty w ciągu 14 dni.


§ 24

1.      W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców ogółu uczniów zespołu szkół.

2.      Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi istotnych spraw szkoły.

3.      Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności zgodnie ze statutem.

4.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze |

z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

5.      Rodzice współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci                        i mają prawo do:

1)        znajomości zadań, przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów;                               

2)        uzyskania w każdym czasie informacji na temat swojego dziecka;   

3)        wyrażanie i przekazywanie dyrekcji szkoły opinii na temat pracy szkoły;

4)        uczestnictwa w stałych spotkaniach z wychowawcą klasy.

6.      Rodzice mają wobec szkoły obowiązek:

1)        dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)        zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)        zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

4)        naprawa mienia szkolnego zniszczonego przez ich dziecko;

5)        zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności uczniów na lekcjach.

§ 25

Szkolna Rada Uczniowska

1.      W szkole działa Szkolna Rada Uczniowska.

2.      SRU tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Podolszu.

3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.      Organy SRU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5.      Regulamin SRU nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

6.      SRU może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz  dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;                

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie  właściwych proporcji          między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  i zaspakajania własnych   zainteresowań;

4)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

5)      prawo do odwoływania się od kary do Samorządu Uczniowskiego, dyrektora, Rady  Pedagogicznej.  

§ 26

Zasady współpracy organów szkoły

1.      Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2.      Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły.

3.      Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.      Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.      Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SRU w formie pisemnej.

6.      Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

7.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad:

1)        Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

a)      znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczego szkoły;

b)      zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;

c)      współudziału w pracy wychowawczej;

d)     znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym.

e)      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
i w przypadkach wymagających ich znajomości;

f)       uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

g)      uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;

h)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

2)        Rodzice mają obowiązek:

a)      dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

c)      interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

d)     zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;

e)      interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

f)       przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

g)      dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

h)      dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

i)        interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;

j)        współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

k)      pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

l)        uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

§ 27

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

1.      W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców/Radą Szkoły:

1)        prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

2)        przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)        dyrektor szkoły podejmuje działanie na wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)        o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje zainteresowanych
w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2.      W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.      Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.


ROZDZIAŁ 4

Publiczne Przedszkole – cele, zadania, organizacja

§ 28

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.

2.      Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

3.      Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

4.      Cele szczegółowe przedszkola:

1)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)        budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)        rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi,

5)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych,

7)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8)        wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

5.      Zadania przedszkola :

1)        zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2)        zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

3)        organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

4)        dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

5)        organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

6)        organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,

7)        pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

8)        informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

9)        uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

§  29

1.      Do zadań opiekuńczych przedszkola należy realizowanie celów określonych w ustawie                 o  systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, programie wychowawczym i planach terminowych przedszkola – przy ścisłym współdziałaniu
z rodzicami, placówkami specjalistycznymi, organizacjami i instytucjami kulturalno – oświatowymi, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka
i przygotowania go do nauki w szkole.

2.      Sposób sprawowania opieki nad dziećmi:

1)        Dzieciom zapewnia się w przedszkolu bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki           i wypoczynku.

2)        Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe      w danym czasie, do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym.

3)        Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków  za zgodą rodziców.

4)        W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drogach prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z podstawowymi przepisami ruchu drogowego.

5)        Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

§  30

1.      Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

1)        opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola sprawują rodzice (opiekunowie)  lub osoby dorosłe upoważnione oświadczeniem;

2)        rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola;

3)        do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka           w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania go;

4)        rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów „zerowych” zobowiązani są  do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

5)        rodzice lub prawni opiekunowie dzieci sześcioletnich i siedmioletnich uczęszczających do klasy pierwszej szkoły podstawowej są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia.

§  31

1.      Dzieci w wieku przedszkolnym:                                                       

1)        Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2)        W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor ZSO może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2.      Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określone są w regulaminach zatwierdzonych przez organ prowadzący szkołę.                            

3.      Przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola:

1)        zaleganie z należnymi opłatami za 2 miesiące,

2)        dwumiesięczna nieobecność dziecka bez wcześniejszego zgłoszenia lub usprawiedliwienia,

3)        w sytuacji, gdy narażone jest dobro innych dzieci,

4)        w przypadku nieprzestrzegania zapisów w umowie za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zator.

§  32

1.      Organizację pracy w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora:

                6.30 –   przejęcie opieki nad dziećmi przez nauczyciela,

     6.30 – 8.15    zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, zabawy grupowe,

     8.15  – 8.45    śniadanie,

     8.45 – 12.00  – zajęcia zintegrowane,  spacery,  gry  i zabawy w ogrodzie,

     12.15 -12.45 – obiad,

     12. 45-13.05 – przygotowanie do odpoczynku,

                             13.05-13.40  – cichy odpoczynek dzieci- leżakowanie,

                            13.40 -14.00 –  zabawy dowolne,

                            14.00 -14.25 –   podwieczorek,

                             14.25- 15.30 –  praca indywidualna w małych grupach, zabawy z dziećmi     

                                       15.30 –  przekazanie dzieci pod opiekę rodziców.

2.      Ramowy rozkład dnia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb organizacyjnych.

3.      W ramowym rozkładzie dnia dopuszcza się możliwość organizowania zajęć takich, jak: język angielski, muzyka, religia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, basen, kółka zainteresowań na zasadach określonych przez organ prowadzący.

§  33

1.      Zasady funkcjonowania przedszkola:

1)        przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;

2)        Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25

3)        zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ prowadzący.

2.      Dzienny czas pracy przedszkola:

1)        dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora;

2)        w szkole funkcjonuje przedszkole dwuoddziałowe:

a)      przedszkole dziewięciogodzinne  - czas pracy od godz. 6.30  do godz. 15.30 ( od poniedziałku do piątku),

b)      oddział  „ 0 ” –  czas pracy od godz.  8.00 – 13.00 ( od poniedziałku do piątku).

3.      Terminy przerw w pracy w przedszkolu:

           -  terminy przerw wakacyjnych ustala organ prowadzący;

       -  przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych       remontów, gruntownych porządków, a także na urlopy wypoczynkowe pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych.

§  34

1.      Zasady odpłatności za przedszkole:

1)        opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Zator, ustalają odrębne przepisy wydawane przez Radę Miejską w Zatorze;

2)        opłaty za wyżywienie ustala zarządzenie dyrektora ZSP w Podolszu w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki;

3)        w związku ze zmianami cen żywności dyrektor może wnioskować o zmianę opłat za wyżywienie;

4)        rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do pokrycia kosztów produktów żywnościowych zgodnie z liczbą dni pobytu dziecka w przedszkolu i ustaloną stawką

5)        ( w  przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot  należności za wyżywienie, odliczanej w następnym miesiącu);

6)        dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów wyżywienia poprzez współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

7)        opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowane są w kwitariuszu przychodowo – ewidencyjnym opłat:

a)      rodzice otrzymują oryginał pokwitowania,

b)      wpłaty przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Zatorze,

c)      rodzice mogą dokonywać wpłat na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze,

d)     Pracownicy przedszkola mogą korzystać odpłatnie z wyżywienia, wnosząc opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 35

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

1.      Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dokładnego obliczanie liczby godzin, jakie dziecko spędza w Przedszkolu.

2.      Niniejszy dokument reguluje zasady ewidencji czasu przebywania dziecka w Przedszkolu oraz obliczania opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu wg ustalonych stawek.

3.      Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.

4.      Elektroniczny system ewidencji pobytu w Przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka
w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.

5.      Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi zestaw urządzeń
z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym wejścia
i wyjścia.

6.      W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza
się czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe
z przypisanym numerem.

7.      Karta jest własnością Przedszkola.

8.      Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę o której dziecko zostało przyprowadzone (urządzenie wykrywa pojawienie się karty
w zasięgu czytnika. Czytnik zapobiega ponownemu odczytowi karty przytrzymanej dłużej
w zasięgu czytnika - nie ma niebezpieczeństwa duplikowania się zdarzeń).

9.      Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt. 8 – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.

10.  Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.

11.  W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, rodzic (prawny opiekun) lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest niezwłocznie
(w godzinie wprowadzenia lub odbioru dziecka) powiadomić nauczyciela, i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w „Rejestrze kart” (odpowiednim zeszycie grupy).

12.  Brak elektronicznego lub pisemnego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się
z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola
(od godz. 6.30 do godz. 15:30) - z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.

13.  Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w Umowie o świadczenie usług Przedszkola.

14.  Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglądu, w czasie uzgodnionym z Dyrektorem Przedszkola, do danych dotyczących jego dziecka, zapisanych w systemie rejestrującym wejścia i wyjścia.

15.  Rodzic (opiekun prawny) przyjmuje od Dyrektora Przedszkola w odpłatny depozyt indywidualną kartę zbliżeniową – każda karta 10,00 zł, co potwierdza własnoręcznym podpisem (przyjęcie i zwrot) w „Rejestrze kart”. Po zwrocie karty Dyrektorowi Przedszkola rodzic (opiekun prawny) otrzymuje zwrot opłaty za depozyt.

16.  Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty wpłacając należność na konto Przedszkola. Koszt wyrobienia i wydania dodatkowej karty wynosi 10,00 zł.

17.  Z procedurą zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzicie i opiekunowie prawni.

18.  Dodatkowe karty elektroniczne - istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart elektronicznych ewidencji dzieci. Koszt zakupu jednej karty wynosi 10,00 zł. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart proszę składa się do Dyrektora Przedszkola.


ROZDZIAŁ 5

Szkoła Podstawowa – cele i zadania

§ 36

1.      Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

2.      Cele szkoły:

1)        wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

2)        wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;

3)        formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)        rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)        rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)        ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)        rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)        wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)        wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10)    wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11)    kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)    zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13)    ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3.      Zadania szkoły:

1)        podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działań sprzyjających zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów;

2)        stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności;

3)        przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów;

4)        kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów;

5)        kształcenie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;

6)        wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

7)        kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego;

8)        przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.


ROZDZIAŁ 6

Klasy gimnazjalne – cele i zadania

§  37

1.      Gimnazjum stanowi III etap edukacyjny do dnia 31 sierpnia 2019r.

2.      W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji
i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

3.      Celem edukacji w gimnazjum jest:

1)        wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,

2)        rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury,

3)        rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia,

4)        zachęcanie uczniów do samokształcenia,

5)        umożliwianie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy,

6)        ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie,

7)        znajdowanie swego miejsca w społeczeństwie,

8)        przejmowania odpowiedzialności za siebie i innych,

9)        ułatwianie uczestnictwa w kulturze,

10)    rozwijanie wrażliwości moralnej,

11)    otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,

12)    ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania,

13)    umiejętność praktycznego stosowania poznanej wiedzy.

4.      Zadaniem  szkoły w gimnazjum jest:

1)        stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,

2)        kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności,

3)        zapewnianie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej                              i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych,

4)        poszerzenie wiedzy i umiejętności  związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej.

ROZDZIAŁ 7

Nauczyciele i innie pracownicy szkoły

§ 38

1.      Dyrektor szkoły może tworzyć, za zgodą organu prowadzącego, inne stanowiska kierownicze.

2.      Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

3.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. Dopuszcza się przestrzegając przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zatrudnienia wyspecjalizowanych firm obsługi gospodarczej.

§ 39

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy (art.42 Karta Nauczyciela) oraz jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Nauczyciel przedszkola:

1)        prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości
i potrzeby rozwojowe dzieci

2)        przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną) w roku szkolnym poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej

3.      Nauczyciel odpowiada za:

1)        życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2)        prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3)        powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

4.      Nauczyciel wspiera rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

5.      Nauczyciel jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów.

6.      Nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznane potrzeby uczniów.

7.      Nauczyciel doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej.

8.      Zabrania się udzielania płatnych korepetycji uczniom szkoły macierzystej.

§ 40

1.      Ogół nauczycieli szkoły tworzy zespół przedmiotowy.

2.      Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)        zorganizowanie współpracy nauczycieli do uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania programów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji     w sprawach wyboru programu nauczania,

2)        wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania ( Wewnątrzszkolny System Oceniania),

3)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego    dla początkujących nauczycieli (Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli),

4)        współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także
w uzupełnieniu ich wyposażenia,

5)        wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 41

Obowiązki wychowawcy

1.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

1)        rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów,

2)        inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami,
a innymi członkami społeczności szkolnej

4.      Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:

1)        otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)        planuje i organizuje wspólnie z uczniami lub ich rodzicami (prawnymi opiekunami):

a)        różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)        ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)        współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak
i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4)        utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami), w celu:

-     poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

-     współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami), tzn. okazuje im pomoc
w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach,

-     włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły.

5)        współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów.

5.      Wychowawcy poszczególnych oddziałów na poszczególnych etapach edukacyjnych tworzą zespoły wychowawcze.


ROZDZIAŁ 8

Uczniowie ZSP

§ 42

1.      Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:

1)        informacja o nieobecności dziecka;

2)        ustalenie przyczyn nieobecności lub powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;

3)        podjęcie uchwały o skreśleniu;

4)        pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy;

5)        od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia;

6)        po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.

§ 43

1.      Do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat  i nie odraczano im obowiązku szkolnego  a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjście do szkoły.

2.      Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

3.      Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,  jeśli       w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

4.      Dyrektor  szkoły zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ucznia do szkoły przeniesionego dyscyplinarnie z innej szkoły.

§44

Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej i w klasach gimnazjalnych przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej lub odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,
z której uczeń odszedł.

§ 45

1.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania.

2.      Zakres egzaminu klasyfikacyjnego o którym mowa określają odrębne przepisy.

3.      Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełnione wg zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

4.      Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka obcego niż ten którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, uczeń może:

1)        uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

2)        kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w  poprzedniej szkole,

3)        uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

5.      Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu   

      obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej  szkoły,                             

      przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego 

       języka – przez dyrektora innej szkoły. 

§ 46

Prawa ucznia

1.      Uczeń ma prawo do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności;

3)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

4)        korzystania z pomocy finansowej lub innej wg odrębnych przepisów;

5)        rozwijania zainteresowań i zdolności;

6)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów        w nauce;

7)        pomocy w przypadku trudności w nauce;

8)        korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

9)        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

10)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra inny osób;

11)    wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się
w organizacjach działających w szkole;

12)    wyróżnienia za osiągane widoczne postępy w nauce;

13)    bezpłatnej legitymacji szkolnej, a za wydane duplikaty wpłaca na konto szkoły odpowiednią kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47

  Obowiązki ucznia

1.      Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:

1)        systematyczne i punktualne uczęszczanie ucznia na lekcje i zajęcia szkolne;

2)        każdorazowe usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień;

3)        stałe przygotowanie się do zajęć lekcyjnych;

4)        czynny udział w lekcjach;

5)        rozwijanie własnych zainteresowań: czytelnictwo, udział w zawodach sportowych
i konkursach przedmiotowych;

6)        godne reprezentowanie szkoły;

7)        podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej;

2.      Aktywne i twórcze postawy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym:

1)        czynny udział w życiu szkoły;

2)        poszanowanie mienia szkolnego i osobistego;

3)        współpraca z wychowawcą klasy w celu organizowania imprez klasowych.

3.      Kultura osobista:

1)        szczególna dbałość o kulturę słowa w szkole i poza szkołą;

2)        poszanowanie godności kolegów;

3)        przejawianie tolerancji i szacunku wobec innych;

4)        przestrzeganie zarządzeń porządkowych obowiązujących na terenie szkoły – całoroczna zmiana obuwia, dostosowanie stroju do rodzaju zajęć itp.;

5)        nie uleganie i przeciwdziałanie nałogom, a w szczególności paleniu papierosów i piciu alkoholu;

6)        przestrzeganie zasad higieny osobistej, czysty i schludny wygląd (tzn. niefarbowane włosy, brak makijażu, niepomalowane paznokcie, itp.);

7)        podczas uroczystości szkolnych i patriotycznych obowiązuje strój galowy (biała koszula, chłopcy – spodnie, dziewczęta – spódnica, w kolorach: czarnym, granatowym lub grafitowym);

8)        zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły;

9)        okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społeczne akceptowane formy;

4.      Uczniom nie wolno:

1)        Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

2)        Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

3)        Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

4)        Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

5)        Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

6)        Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.

7)        Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

8)        Zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 48

1.      Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

2.      Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 49

Nagrody

1.      Stosowane nagrody:

1)        ustna pochwała ucznia wobec klasy udzielona przez nauczyciela,

2)        pochwała udzielona przez dyrektora wobec całej szkoły,

3)        list gratulacyjny dla ucznia,

4)        nagroda książkowa na koniec roku szkolnego,

5)        dyplom za aktywną pracę na rzecz szkoły,

6)        dyplom lub nagroda rzeczowa za osiągnięcia sportowe, plastyczne i inne,

7)        list pochwalny dla rodziców ucznia.

§ 50

Kary

1.      Stosowanie kar:

1)        upomnienie przez nauczyciela wobec klasy,

2)        nagana udzielona uczniowi przez wychowawcę,

3)        nagana udzielona uczniowi przez dyrektora wobec całej szkoły,

4)        obniżenie oceny ze sprawowania,

5)        karne przeniesienie dla innej klasy,

6)        skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły,

7)        usunięcie ze szkoły, jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu,

8)        za nieprzestrzeganie zarządzeń porządkowych oraz udowodnioną dewastację mienia szkolnego uczeń i jego rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną.

2.      Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:

1)        wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,

2)        wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,

3)        odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze


ROZDZIAŁ 9

Szkolne kryteria oceny zachowania ucznia

§ 51

1.      Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego  szkoły. Oceny zachowania uczniów w szkole i poza nią dokonuje się  w trzech aspektach:

1)        kultury osobistej,

2)        wypełniania obowiązków szkolnych,

3)        funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej.

2.         W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują:

1)        dbałość o kulturę słowa i dyskusji,

2)        sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych  ( nie naśmiewanie się z czyichś wad   i ułomności ),

3)        ułatwienie prowadzenia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,

4)        dbałość o własne zdrowie i innych, nie uleganie nałogom ( palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie środków odurzających i narkotyków ),

5)        uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło,

6)        dbałość o higienę osobistą, własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia,

7)        poszanowanie mienia szkolnego i pracy rąk ludzkich ,

8)        dbałość o zeszyty, podręczniki i pomoce naukowe,

9)        godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( wycieczki, imprezy kulturalne i sportowe, „Zielone szkoły”).

3.      W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych. o ocenie zachowania decydują przede wszystkim :

1)        systematyczność  i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne,

2)        sumienność i pilność  w nauce , rzetelność w wykonywaniu innych zadań i obowiązków,

3)        systematyczność w przygotowaniu się do lekcji i odrabianiu zadań domowych,

4)        wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5)        troska o własne bezpieczeństwo i kolegów na terenie szkoły oraz poza  szkołą,

6)        przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń,

7)        udział w pracach społecznie użytecznych na rzecz  klasy, szkoły, środowiska,

8)        udział w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i klasowych,

9)        rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności.

4.      W zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej na ocenę zachowania wpływają :

1)        umiejętność współżycia i współpracy w zespole klasowym,

2)        komunikatywność , łatwość nawiązywania kontaktów, odwaga cywilna,

3)        prawdomówność i szczerość w wypowiedziach, odpowiedzialność za własne postępowanie, panowanie nad emocjami,

4)        aktywność społeczna, inicjowanie i organizowanie wielu  przedsięwzięć dla dobra klasy           i szkoły,

5)        nie namawianie do złych nawyków, pomaganie uczniom słabszym w nauce i młodszym.

5.      Skala ocen z zachowania obejmuje cztery oceny pozytywne :

1)        wzorowe        -          wz,

2)          bardzo dobre  -         bd,

3)          dobre              -         db,

4)        poprawne       -           pop.

6.      Do ocen obniżonych należą:

1)          nieodpowiednie     -     ndp,

2)          naganne                 -       ng.

§ 52

1.    Kryteria oceny zachowania przedstawiają się następująco:

1)        wzorowe    -     za wzorową postawę uczniowską i przykładne wypełnianie wszystkich obowiązków szkolnych, podejmowanie i wywiązywanie się z inicjatyw na rzecz klasy, szkoły, środowiska, rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, poszanowanie godności własnej, uczniów i nauczycieli, dbałość o kulturę i słowa, poszanowanie cudzego mienia i pracy rąk ludzkich , dbałość o higienę własną i estetyczny wygląd, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, zawodach i imprezach międzyszkolnych i środowiskowych. Zachowanie wyjątkowej powagi i noszenie uroczystego stroju w czasie szkolnych uroczystości ( apele, akademie ), dbałość o bezpieczeństwo własne  oraz innych.

2)        bardzo dobre   -    za systematyczne wypełnianie obowiązków szkolnych, wykonywanie prac społecznie użytecznych, umiejętność współżycia w zespole uczniowskim, realizowanie zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, kulturalny sposób bycia w szkole i poza nią.

3)        dobre   -   za systematyczność w nauce, kulturalny stosunek do nauczycieli i pracowników  obsługi oraz osób starszych, okazywanie im szacunku, przestrzeganie norm współżycia w zbiorowości uczniowskiej: koleżeńskość, uczciwość ,prawdomówność ,dbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

4)        poprawne   - za sporadyczne uchybienia niektórych obowiązków szkolnych i podstawowym zasadom kulturalnego zachowania, przestrzeganie norm współżycia w grupie rówieśniczej prowadzących do akceptacji ucznia przez klasę, osiąganie zadawalających wyników w nauce, umiejętność przepraszania za złe zachowanie i staranie się o jego poprawę.

5)        nieodpowiednie    - za częste uchybianie istotnych  obowiązków szkolnych i podstawowym zasadom kulturalnego zachowania , niewykonywanie poleceń nauczycieli , okazywanie im niechęci, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, okłamywanie rodziców i nauczycieli , przejawy złośliwości, próby przemocy oraz zaczepki słowne i obelgi w stosunku do kolegów i koleżanek, wagarowanie, częste spóźnianie, brak poszanowania cudzego mienia, niszczenie sprzętu szkolnego, niedbałość o estetyczny wygląd własny i estetykę otoczenia.

6)        naganne    -  za rażące i systematyczne uchybienie  obowiązków szkolnych, arogancki i wrogi stosunek do nauczycieli lub pracowników obsługi, używanie wulgarnego słownictwa, przejawy brutalnego zachowania wobec uczniów, prowokowanie bójek i udział w  nich, dokonywanie kradzieży mienia społecznego, częste wagarowanie, palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków.

§ 53

1.      Oceny cząstkowe w postaci stosowanych skrótów wpisywane są na bieżąco wraz z datą przez wszystkich uczących do dziennika lekcyjnego.

2.      Ocenę końcową okresową i roczną ustala wychowawca,  biorąc pod uwagę:

1)        samoocenę ucznia

2)        opinię klasy

3)        uwagi innych nauczycieli

4)        własne obserwacje

5)        udział ucznia i jego zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.

3.      Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1)        wybór tematu projektu edukacyjnego

2)        określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

3)        wykonanie zaplanowanych działań

4)        publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas gimnazjalnych)

5)        podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

4.      Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia klas gimnazjalnych.

5.      Ustalenie oceny jest jawne, tzn. odbywa się w obecności całej klasy. Następnie proponowana ocena wraz z uzasadnieniem przedstawiona jest na konferencji klasyfikacyjnej celem jej ostatecznego zatwierdzenia.

6.      Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promowania ucznia.

7.      Klasyfikacja roczna uczniów z zachowania wyrażona jest według skali podanej w paragrafie 51.

8.      Ocena nieodpowiednia i naganna z zachowania powinna być umotywowana pisemnie przez  wychowawcę klasy.

9.      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena z zachowania jest ostateczna.

10.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane
w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

11.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12.  W skład komisji wchodzą:

1)        dyrektor szkoły;

2)        wychowawca klasy;

3)        wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)        przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

5)        przedstawiciel Rady Rodziców.

13.  Ustalona przez komisję roczna ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

14.  Ustalenie rocznej oceny z zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

15.  1Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        skład komisji;

2)        termin posiedzenia;

3)        wynik głosowania;

4)        ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnienie.

17.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18.  Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

19.  Rada Pedagogiczna decyduje o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania co najmniej dwa razy z rzędu.


ROZDZIAŁ 10

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów Zespołu
 

§ 54

  1. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania dotyczy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu.
  2. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania został opracowany na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

§ 55

1.      Ocenianiu uczniów podlegają:

1)        osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)        zachowanie ucznia.

2.        Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3.        Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

4.        Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego    i norm etycznych.

5.        Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)        informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)        udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)        motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)        dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6.        Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1)        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)        ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)        ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)        przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)        ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)        ustalanie warunków i trybów uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)        ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym    

8)        opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

7.        Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów o:                   

1)        wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8.        Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich                                                                                rodziców(prawnych opiekunów) opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9.        Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania edukacyjnej,      do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

10.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,  na czas określony w tej opinii.

11.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych   na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii.

12.    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców może zwolnić ucznia  do końca danego etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego  nowożytnego:

1)        z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera na podstawie opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej

2)        posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie indywidualnego nauczania

13.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych i drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 56

1.    Ocena osiągnięć uczniów klas I – III szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Podolszu odbywa się w oparciu o 6-cio stopniowy system oceniania:

1)        A6         – umiejętności i wiadomości ucznia przekraczają poza wymagania edukacyjne,

2)        A5 – A4 – uczeń opanował umiejętności, wiadomości,

3)        A3 – A2 – umiejętności , wiadomości wymagają uzupełnienia,

4)        A1          - uczeń nie przyswoił umiejętności i wiadomości.

2.    W klasach I – III oceny śródroczne i roczne klasyfikacje z zajęć edukacyjnych są ocenami

opisowymi.

3.    Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach  wg  następującej skali:

1)        celujący              6

2)        bardzo bobry      5

3)        dobry                  4

4)        dostateczny        3

5)        dopuszczający    2

6)        niedostateczny –  1.

4.    Oceny cząstkowe są identyczne z ocenami klasyfikacyjnymi, przy czym stosuje się rozszerzenia następujących ocen:

1)        w zakresie oceny niedostateczny   ( ozn.ndst., 1) +1,

2)        w zakresie oceny dopuszczający   (ozn.dop., 2) -2 , +2,

3)        w zakresie oceny dostateczny       (ozn.dst.,3) -3 ,+3 ,

4)        w zakresie oceny dobry                 ( ozn.db. 4)  -4, +4,

5)        w zakresie oceny bardzo dobry     ( ozn.bdb. 5) -5,+5,

6)        w zakresie oceny celujący             (ozn.cel.6)   -6.

5.    Przy czym rozszerzenia stosuje się gdy:

1)        ,,-,, uczeń w jednym z elementów sprawdzianu umiejętności i wiadomości wykazał się umiejętnościami       czy wiadomościami na poziomie niższym niż ocena, jaka mu przysługuję z całego sprawdzianu;

2)        ,,+,, stosuje się w sytuacjach, gdy uczeń w jednym z elementów sprawdzianu umiejętności i wiadomości wykazał się umiejętnościami czy wiadomościami na poziomie wyższym niż ocena, jaka mu przysługuję z całego sprawdzianu .

§ 57

1.    Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)        posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza pogram nauczania przedmiotu       w danej klasie, samodzielnie i twórczą rozwija własne uzdolnienia;

2)        biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;

3)        został laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, bądź uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej;

4)        z przedmiotów takich jak: wychowanie fizyczne, sztuka i muzyka o ocenie celującej decydują szczególne uzdolnienia ucznia i prezentowanie ich na forum powiatu, województwa i ogólnokrajowym.

2.    Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)        opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu   w danej klasie;

2)        sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuję samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte  programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów nowych sytuacjach.

3.    Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)        nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;

2)        poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4.    Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)        opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań ( podstawowych ) zawartych w podstawach programowych;

2)        rozwiązuje ( wykonuje ) zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

5.    Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)        ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają  możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

2)        rozwiązuje (wykonuje) zdania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6.    Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)        nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

2)        nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

7.    Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność.  W przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

8.    Przy ustaleniu oceny okresowej (rocznej) należy brać pod uwagę postępy i osiągnięcia ucznia wyrażone w ocenach cząstkowych uzyskanych w trakcie trwania okresu (roku szkolnego). Ocena okresowa (roczna) winna odzwierciedlać umiejętności i wiadomości, jakie uczeń posiada z zakresu danego przedmiotu i nie powinno się jej ustalać jako średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

9.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

10.                       Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, którego średnia ocen z wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,75, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

§ 58

Ocenę niedostateczną cząstkową z prac pisemnych uczeń może poprawić w terminie 2 tygodni od uzyskania informacji o otrzymaniu oceny. Poprawianie oceny polega na poddaniu się przez ucznia sprawdzeniu umiejętności i wiadomości w zakresu tego działu materiału, z którego otrzymał tę ocenę. W sposób sprawdzania ustala nauczyciel. Po ustaleniu nowej oceny jest ona oceną ostateczną. Możliwość poprawy oceny niedostatecznej kończy się z końcem pierwszego tygodnia czerwca.

§ 59

1.      Rodzicom przekazywane są informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce podczas zebrań rodzicielskich, w trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami oraz poprzez wpisy do dzienniczków szkolnych uczniów.

2.      O planowanych rocznych ocenach niedostatecznych powiadamia wychowawca klasy na piśmie rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

3.      Pismo podpisuje wychowawca klasy i przekazuje osobiście rodzicom ucznia do zapoznania się z nim i podpisania.

4.      Obowiązkiem wychowawcy klasy jest złożenie tego oświadczenia do dokumentacji     szkolnej w sekretariacie szkoły.

5.      Najpóźniej tydzień przed terminem konferencji klasyfikacyjnej nauczyciel informuje wszystkich uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych. Czynność tę odnotowuje w dzienniku lekcyjnym opatrując datą i własnym podpisem.


ROZDZIAŁ 11

Regulamin egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego

§ 60

1.      Postanowienia ogólne:

1)        uczeń ma prawo do składania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  i sprawdzającego;

2)        egzamin nie dotyczy uczniów nauczania zintegrowanego.

§ 61

1.      1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej 
w szkole  uczeń, który w wyniku klasyfikacji został nieklasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych, może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

3.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej  
w szkole  uczeń, który w wyniku klasyfikacji został nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych, Rada Pedagogiczna szkoły może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny
z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

4.      Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.      Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowo realizowanego w danym okresie (roku szkolnym). W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim okresie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

6.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.      Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający ma być przeprowadzony  w formie pisemnej i ustnej.

8.      Egzamin z plastyki, muzyki, sztuki, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego winien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

9.      Termin i miejsce egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza dyrektor szkoły.

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

11.  W skład komisji wchodzą:

1)        dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako  przewodniczący komisji;

2)        nauczyciel lub  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych,
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

§ 62

1.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej
w szkole uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednego lub dwóch obowiązkowych przedmiotów może zdawać egzamin poprawkowy. 

2.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

4.      w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6.      Uwzględniają możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu

7.      danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu obowiązkowego  pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 63

1.      Oceny okresowe i roczne można poprawić w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice uznają, że ocena ta jest zaniżona.

2.      Egzamin sprawdzający można zdawać z co najwyżej trzech przedmiotów.

3.      Prawo do egzaminu sprawdzającego końcoworocznego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną z obowiązującego przedmiotu nauczania.

4.      Uczeń,  może składać egzamin sprawdzający (podwyższenie ocen pozytywnych)  z obowiązkowych przedmiotów nauczania przy jednoczesnej zgodzie   nauczyciela uczącego danego przedmiotu   i wychowawcy klasy.

5.      Termin i miejsce egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły. Egzamin sprawdzający  nie może się odbyć później niż w przedostatnim dniu zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym).

6.      Podstawę do przeprowadzenia egzaminu stanowi pisemna prośba ucznia lub jego rodziców, (podanie musi być pozytywnie zaopiniowane przez wychowawcę klasy i nauczyciela, który uczy przedmiotu, z którego uczeń zamierza zdawać egzamin) zgłoszona do dyrektora szkoły na co najmniej jeden dzień roboczy przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

7.      Nieuzasadnione niedotrzymanie terminu przez ucznia lub jego rodziców może stanowić podstawę odmowy przeprowadzenia egzaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

8.      Podanie powinno zawierać:

1)        uzasadnienie,

2)        ocenę, o którą ubiega się uczeń,

3)        zgodę wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu na przystąpienie do egzaminu,

4)        wskazanie osoby, która powinna uczestniczyć w egzaminie, o ile taka jest wola zainteresowanego.

9.      Wychowawca klasy, do której uczęszcza zainteresowany uczeń jest odpowiedzialny za:

1)        powiadomienie go o terminie, miejscu egzaminu (nie później niż na drugi dzień po wyznaczeniu przez dyrektora szkoły),

2)        sprawdzenie, czy uczeń otrzymał wykaz zagadnień egzaminacyjnych.

10.  Niestawienie się ucznia na egzamin w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie bez podania udokumentowanego usprawiedliwienia jest równoczesne z odstąpieniem od egzaminu, co powoduje utrzymanie wystawionej przez nauczyciela oceny. Zasadność usprawiedliwienia (z wyjątkiem zwolnienia lekarskiego) ustala dyrektor szkoły.

11.  Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może do niego przystąpić w terminie określonym przez dyrektora szkoły.


ROZDZIAŁ 12

Organizacji, przebieg, procedury egzaminu

§ 64

1.      W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego i sprawdzającego, decyzją dyrektora szkoły powołana zostaje trzyosobowa komisja w składzie:

1)        przewodniczący – dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora;

2)        egzaminator – nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;

3)        członek komisji – nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu;

2.      W przypadku egzaminu sprawdzającego dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

3.      Nauczyciel egzaminator może być zwolniony na własną prośbę, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach z udziału w pracach komisji egzaminacyjnej.

4.      Szczególnie motywowane przypadki ustala dyrektor szkoły.

5.      Na jego miejsce dyrektor powołuje innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły - porozumieniu z dyrektorem innej szkoły.

6.      Przewodniczący komisji w szczególności:

1)        powołuje komisję na egzamin sprawdzający,

2)        ustala termin i miejsce egzaminu,

3)        zatwierdza tematy (zadania),

4)        odpowiada za poinformowanie wychowawcy ucznia ,

5)        ustala czas trwania egzaminu,

6)        odpowiada za dokumentację egzaminu,

7)        ustala szczególny, termin, powtórnego egzaminu sprawdzającego,

8)        proponuje skład komisji na powtórny egzamin sprawdzający,

9)        odpowiada za zmianę uchwały rady pedagogicznej,

10)    wykonuje i odpowiada za inne czynności służbowe w zapisach niniejszego regulaminu.

7.      Nauczyciel egzaminator:

1)        ustala zakres materiału egzaminacyjnego,

2)        proponuje i przygotowuje na piśmie tematy (zadania) na egzamin pisemny i ustny w terminie ustalonym przez przewodniczącego,

3)        przedkłada przewodniczącemu komisji tematy (zadania) do zatwierdzania nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu, ustalając stopień trudności tematów (zadań) odwołuje się do ogólnych kryteriów oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.      W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu:

1)        na wniosek rodziców ucznia – przedstawiciel rady rodziców (komitetu rodzicielskiego);

2)        na wniosek egzaminatora – właściwy doradca metodyczny;

3)        na wniosek ucznia, jego rodziców, egzaminatora albo inicjatywy własnej lub dyrektora –wychowawca klas;

4)        na wniosek ucznia, jego rodziców w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni        w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie ucznia).

9.      Egzamin odbywa się w pomieszczeniu zapewniającym samodzielność pracy zdającego.

10.  W jednym pomieszczeniu może odbywać się egzamin tylko z przedmiotu.

11.  W jednym dniu uczeń składa egzamin z jednego przedmiotu.

12.  Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący odbiera od zdającego pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu. Oświadczenie zawiera klauzule dotyczące:

1)        woli przystąpienia do egzaminu,

2)        stanu zdrowia zdającego.

13.  W czasie egzaminu zdający jest zobowiązany do samodzielnej pracy.

14.  Egzamin w czasie, którego zdający korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca jego prawidłowy przebieg zostaje przerwany. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami komisji. W przypadku odmienności zdań przewodniczący zarządza głosowanie. Wynik głosowania jest ostateczny. Przerwanie egzaminu jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela.

15.  Odstąpienie zdającego od którejkolwiek części egzaminu oznacza jego przerwanie i jest

16.  równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela.

17.  Egzamin pisemny zdający pisze na ostemplowanym papierze.

18.  Na egzamin ustny mogą być przygotowane pytania w formie zestawów do losowania.

19.  Wylosowanego zestawu nie wolno zamieniać.

20.  Wszystkie przygotowane w formie zestawów pytania obejmują zakres materiału  wcześniej ustalony przez egzaminatora.

21.  Czas trwania egzaminu pisemnego ustala przewodniczący porozumieniu z egzaminatorem.        Nie może on być jednak krótszy niż 45 minut, licząc od momentu przepisania tego tematu przez zdającego.

22.  Czas trwania egzaminu ustanego ustala przewodniczący w porozumieniu z egzaminatorami:      nie może być krótszy niż 15 minut.

23.  Komisja ustala czas na przygotowanie odpowiedzi ustnych przez egzaminowanego (od 10 do 15 minut).

24.  Czas trwania egzaminów powinien dać zdającemu możliwość pełnego wykonania ćwiczeń
i zadań praktycznych.

25.  Przez cały czas trwania egzaminu komisja działa pełnym składzie.

§ 65

1.      Egzaminator wystawia w każdej części egzaminu ocenę.

2.      Proponuje i uzasadnia stopień ogólny z całego egzaminu.

3.      Komisja ustala ocenę ogólną z całości egzaminu:

1)        podwyższa stopień w przypadku ustalonej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z egzaminu,

2)        pozostawia stopień wystawiony przez nauczyciela w przypadku ustalonej negatywnej oceny klasyfikacyjnej z egzaminu.

4.      W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie:

1)        decyduje zwykła większość głosów,

2)        członek komisji nie ma prawa wstrzymać się od głosu.

5.      Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć technicznych – jeżeli nie są one przedmiotami kierunkowymi – należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany  przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych       przedmiotów.

6.      We wszystkich innych przypadkach przy ustaleniu oceny należy kierować się ogólnymi

7.      kryteriami ocen sformułowanymi w zarządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania.

8.      Ustaloną ocenę  klasyfikacyjną egzaminu przewodniczący ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia.

9.      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

10.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego   niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 66

1.      Podstawowy dokument z przeprowadzonego egzaminu stanowi protokół.

2.      Protokół zawiera:

1)        imiona i nazwiska nauczycieli danych zajęć edukacyjnych,

2)        skład komisji,

3)        termin egzaminu,

4)        pytania (ćwiczenia, treść zadań praktycznych) egzaminacyjne,

5)        ocenę ustalona przez komisję,

6)        decyzję komisji.

3.      Protokół może zwierać inne dane uznane przez komisję za istotne.

4.      Do protokółu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

5.      Wzór protokółu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6.      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.      W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę.

8.      Załącznik do arkusza ocen wchodzi w skład księgi ocen.

§ 67

1.      Uczeń lub jego rodzice mają prawo w terminie pięciu dni od daty przeprowadzenia   egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego odwołać się – podając uzasadnienie, bezpośrednio do organu nadzorującego od ustalonej przez komisje oceny niedostatecznej.

2.      2. Od oceny wystawionej przez komisję na egzaminie sprawdzającym odwołanie nie przysługuje.

3.      Organ nadzorujący może nie wszczynać postępowania wyjaśniającego z przyczyn formalnych        w przypadku przekroczenia z powodów nieuzasadnionych terminu.

4.      Organ nadzorujący rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni i postanawia:

1)        oddalić postępowanie, podając uzasadnienie ,

2)        wyznaczyć powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy.

5.      O swojej decyzji organ nadzorujący  powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną a  w odpisie dyrektora szkoły.

6.      Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy zostaje wyznaczony w szczególności                      w przypadku:

1)        niewłaściwego składu komisji egzaminacyjnej,

2)        pracy komisji, w czasie egzaminu, w niepełnym składzie,

3)        zaniechanie którejś z form egzaminu – pisemnej lub ustnej,

4)        nieprawidłowości w trybie przeprowadzania egzaminu,

5)        niezatwierdzenia tematów (zadań) egzaminacyjnych przez przewodniczącego,

6)        niewłaściwego stopnia trudności tematów,

7)        błędów i braków w dokumentacji egzaminu,

8)        stwierdzenia wszelkich innych nieprawidłowości związanych z postanowieniem aktualnie obowiązującego zarządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania.

7.      Nie stanowią podstawy do pozytywnego rozpatrzenia odwołania przez organ nadzorujący:

1)        niezawiadomienie ucznia i jego rodziców o grożących okresowych lub rocznych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem okresu lub rocznych zajęć dydaktycznych,

2)        niepoinformowanie ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidzianych dla niego stopniach okresowych lub rocznych.

8.      Komisję do przeprowadzenia powtórnego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego powołuje organ nadzorujący.

9.      Dyrektor szkoły jest obowiązany przedstawić na piśmie temu organowi propozycję składu komisji na powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, uwzględniając:

1)        przewodniczącego,

2)        egzaminatora (stosuje się do postanowienia §7 ust. 1 niniejszego regulaminu),

3)        członka (nauczyciel tego samego przedmiotu).

10.  W pracach komisji, bez prawa głosu, w charakterze obserwatora uczestniczy  przedstawiciel organu nadzorującego.

11.  Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy przeprowadza się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

12.  Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy należy przeprowadzić:

1)        w przypadku oceny okresowej – w ciągu dwóch pierwszych tygodni następnego okresu,

2)        w przypadku oceny rocznej – do końca danego roku szkolnego.

13.  Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy organizuje się, przeprowadza i sporządza
z niego dokumentację według zasad określonych we wcześniejszych zapisach niniejszego regulaminu.

14.  Dokumentacja egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.  Od oceny ustalonej w wyniku powtórnego egzaminu odwołanie nie przysługuje.

16.  Rada pedagogiczna jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą promocji ucznia, jeżeli    w wyniku powtórnego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego nastąpiła zmiana oceny
z przedmiotu.


ROZDZIAŁ 13

Przepisy końcowe

§ 68

1.      W ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły prowadzi monitoring wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania.

2.      Sprawy nie ujęte w tym dokumencie reguluje ustawa Prawo Oświatowe z późniejszymi zmianami.

3.      Integralną częścią tego dokumentu jest „Regulamin egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego”.

ROZDZIAŁ 14

Postanowienia końcowe

§ 69

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zespół posiada pieczęć wspólną dla szkoły podstawowej i przedszkola zawierającą nazwę zespołu. Ponadto w zależności od potrzeb mogą być używane pieczątki dla:

1)        Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu

2)        Publicznego Przedszkola.

3.      W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące
w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; pieczętuje się pieczęcią zespołu szkół.

4.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna.

6.      Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr z dnia 17.10.2017 r.

ROZDZIAŁ 15

Wzory pieczęci urzędowych

f t g m