Copyright 2020 - Custom text here

Statut

§ 24

1.      W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców ogółu uczniów zespołu szkół.

2.      Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi istotnych spraw szkoły.

3.      Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności zgodnie ze statutem.

4.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze |

z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

5.      Rodzice współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci                        i mają prawo do:

1)        znajomości zadań, przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów;                               

2)        uzyskania w każdym czasie informacji na temat swojego dziecka;   

3)        wyrażanie i przekazywanie dyrekcji szkoły opinii na temat pracy szkoły;

4)        uczestnictwa w stałych spotkaniach z wychowawcą klasy.

6.      Rodzice mają wobec szkoły obowiązek:

1)        dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)        zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)        zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

4)        naprawa mienia szkolnego zniszczonego przez ich dziecko;

5)        zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności uczniów na lekcjach.

§ 25

Szkolna Rada Uczniowska

1.      W szkole działa Szkolna Rada Uczniowska.

2.      SRU tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Podolszu.

3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.      Organy SRU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5.      Regulamin SRU nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

6.      SRU może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz  dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;                

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie  właściwych proporcji          między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  i zaspakajania własnych   zainteresowań;

4)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

5)      prawo do odwoływania się od kary do Samorządu Uczniowskiego, dyrektora, Rady  Pedagogicznej.  

§ 26

Zasady współpracy organów szkoły

1.      Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2.      Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły.

3.      Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.      Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.      Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SRU w formie pisemnej.

6.      Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

7.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad:

1)        Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

a)      znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczego szkoły;

b)      zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;

c)      współudziału w pracy wychowawczej;

d)     znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym.

e)      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
i w przypadkach wymagających ich znajomości;

f)       uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

g)      uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;

h)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

2)        Rodzice mają obowiązek:

a)      dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

c)      interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

d)     zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;

e)      interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

f)       przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

g)      dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

h)      dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

i)        interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;

j)        współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

k)      pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

l)        uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

§ 27

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

1.      W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców/Radą Szkoły:

1)        prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

2)        przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)        dyrektor szkoły podejmuje działanie na wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)        o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje zainteresowanych
w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2.      W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.      Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

f t g m