Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 3

Organy szkoły

§ 22

1.      Organami szkoły są:

1)        Dyrektor Zespołu;

2)        Rada Pedagogiczna;

3)        Rada  Rodziców;

4)        Samorząd Uczniowski.

2.      Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o systemie oświaty .

3.      Do obowiązków dyrektora szkoły należy m. in.:

1)        Opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły:

a)      arkusz organizacyjny szkoły,

b)      plan pracy szkoły,

c)      tygodniowy rozkład zajęć,

d)     zakres obowiązków dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

e)      plan nadzoru pedagogicznego,

f)       regulamin premiowania nauczycieli i pracowników obsługi.

2)        Dobór i zatrudnienie pracowników kadry pedagogicznej;

3)        Dobór i zatrudnienie pracowników niepedagogicznych;

4)        Kierowanie bieżącą działalnością szkoły, a w szczególności:

a)      przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN,

b)      informowanie dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego,

c)      sprawowanie opieki nad młodzieżą oraz stworzenie warunków do harmonijnego jej rozwoju,

d)     współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

e)      zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

f)       pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli   i wychowawców,

g)      organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie jej pracy,

h)      organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie mu realnego wpływu na działalność szkoły,

i)        dbałość o mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronnie przeciwpożarowej,

j)        wnioskowanie do Organu Prowadzącego wniosków w sprawie rozwoju bazy materialno – technicznej szkoły,

k)      opracowanie projektu wydatków z budżetu szkoły,

l)        realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami oraz zarządzeń Kuratorium Oświaty,

m)    okresowe informowanie organu zwierzchniego o wynikach działania szkoły.

4.      Dyrektor ma prawo do:

1)        Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;

2)        Zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły;

3)        Premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z Regulaminem Premiowania
i Nagradzania, a także udzielenia kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy;                             

4)        Formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5)        Decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym   

6)        funkcjonowaniu;

7)        Wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły;

8)        Reprezentowanie szkoły na zewnątrz, podpisywanie dokumentów i korespondencji.

5.      Dyrektor odpowiada przed organami zwierzchnimi za:

1)        poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania, wychowania oraz opiekę nad          dziećmi;

2)        zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

3)        bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć    organizowanych przez szkołę  poza jej terenem oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej  obiektów szkolnych;

4)        wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły,

5)        zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

6.      Dyrektor może być odwołany ze stanowiska zgodnie z art. 38 ustawy o systemie oświaty.

                                                            

§ 23

1.      Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Podolszu bez względu na wymiar czasu pracy.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.      W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział goście, na zaproszenie jej przewodniczącego. Mają oni głos doradczy.

4.      Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

6.      Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1)        opracowanie projektu statutu szkoły i jego uchwalenie;

2)        uchwalenie regulaminu własnej działalności;

3)        uchwalenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

4)        uchwalenie Szkolnego Programu Wychowawczo - profilaktycznego;

5)        zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

6)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wymagających jednak uzgodnienia z organem zwierzchnim;

8.      Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

1)        arkusza organizacyjnego szkoły;

2)        tygodniowego rozkładu zajęć;

3)        decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły.

9.      W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły  realizacji uchwały Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga Kuratorium Oświaty w ciągu 14 dni.

f t g m