Copyright 2020 - Custom text here

Statut

§ 21

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

1.      Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.

2.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.

3.      W czasie lekcji, przerw, przed i po zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3.

4.      Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):

1)        nawiązywanie połączenia telefonicznego

2)        redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;

3)        rejestrowanie materiału audiowizualnego;

4)        odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;

5)        transmisja danych;

6)        wykonywania obliczeń;

7)        sprawdzanie godziny.

W przypadki innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.

5.      Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.

6.      W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu.

7.      W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:

1)        nauczyciel odnotowuje ten fakt w dziennik – jako uwagę do rodzica/prawnego opiekuna;

2)        nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;

3)        w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy/sekretariat szkoły;

4)        Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5)        rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.

6)        Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w dzienniku i upomnieniem. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę.

8.      Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).

f t g m