Copyright 2020 - Custom text here

Statut

§ 17

Spółdzielnia Uczniowska

W szkole działa  „Spółdzielnia Uczniowska”   -   w oparciu o odrębny statut.

§ 18

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom

1.      W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1)        posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2)        posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3)        nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

2.      Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.

§ 19

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

1.      W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

2.      Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

3.      Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

4.      Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

5.      Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

6.      Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

7.      Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

8.      zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

9.      pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,
w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

10.  Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa
w ust. 7, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę planowanie rozpoczęcie innowacji.

11.  Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona.

§ 20

Wolontariat w szkole

Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz potrzebujących.

1.      Cele:

1)        Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych:

2)        Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;

3)        Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;

4)        Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;

5)        Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;

6)        Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

7)        Rozwijanie kreatywności i zaradności.

8)        Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym

2.      Zasady działania:

Wolontariatem zajmują się opiekunowie (nauczyciele) wraz ze swoimi podopiecznymi w ramach działalności ZHP i SRU.

§ 20

Doradztwo zawodowe w szkole

1.      Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole:

1)        W szkole organizuje się zajęcia z doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, aby pomóc uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości.

2)        Szkoła wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne umiejętności i cechy zachowania.

2.      Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

1)        Cel główny:

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.

2)        Cele szczegółowe:

a)      Uczniowie:

-   poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,

-   rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,

-   wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,

-   są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej,

-   są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

-   posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,

-   znają system kształcenia oraz ofertę szkół średnich,

-   znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,

-   wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych z wymaganiami szkoły,

-   znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,

-   znają źródła informacji edukacyjnej,

-   znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.

b)      Nauczyciele:

-   potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,

-   rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,

-   wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów,

-   realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,

-   włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji doradztwa zawodowego w szkole.

c)      Rodzice:

-   znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu, znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji, wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych.

3.      Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje:

1)        poznawanie siebie, autodiagnozę preferencji i zainteresowań, poznawanie zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej, konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół średnich, pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno- zawodowego.

2)        W ramach pracy z wychowawcami obejmuje:

Realizację zadań wynikających z programuprofilaktyczno- wychowawczego i programu doradztwa zawodowego w formie pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych, warsztatów, dyskusji z uczniami, prezentowania materiałów informacyjnych o wybranych szkołach średnich oraz z zakresu orientacji zawodowej.

3)        Działalność szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego obejmuje:

a)      udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej

b)      Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).

c)      Poradnictwo grupowe - zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.

d)     Poznawanie rynku pracy - wycieczki, obserwacje, (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm.

4.      Spodziewane efekty z działalności Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

1)        Uczniowie lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, cechy psychiczne, osobowość, temperament.

2)        Uczniowie rozpoznają swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych czynności.

3)        Uczniowie zdobędą informacje o różnych zawodach, a tym samym będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

4)        Poznają środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami.

5)        Zdobędą wiedzę na temat wykonywanych zawodów, używanych narzędzi pracy, predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

6)        Poznają w ogólnym zarysie rynek pracy.

7)        Uczniowie zdobędą wiedzę o systemie szkolnictwa średniego.

8)        Uczniowie poznają informacje o zasadach rekrutacji do poszczególnych szkół.

9)        Uczniowie będą dokonywać selekcji informacji związanych z rynkiem pracy.

10)    Rodzice i nauczyciele uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie wiedzy zawodoznawczej.

f t g m