Copyright 2020 - Custom text here

Statut

§ 16

Świetlica szkolna

1.      W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

2.      Działania opiekuńczo – wychowawcze świetlicy szkolnej określa regulamin.

3.      Regulamin świetlicy szkolnej:

1)        Do świetlicy szkolnej może zostać przyjęte dziecko z klas 1-6, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub gdy dziecko samotnie wychowuje pracująca matka lub ojciec. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z klas 1-3, a jeśli będą wolne miejsca – pozostałe

2)        W wyjątkowych sytuacjach niezakwalifikowani do świetlicy uczniowie, jeśli będzie taka możliwość, mogą zostać przyjęci na określony czas (np. na kilka godzin w jakimś dniu lub dniach).

3)        Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców o każdorazowej zmianie ich danych lub danych dziecka.

4)        Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki, sklepiku szkolnego, itp.).

5)        Dziecko odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich wskazane w pisemnym upoważnieniu [wzór 1, 4]. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

6)        Osoby obce dziecku, nieznane wychowawcom, odbierają je za pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów i po okazaniu dowodu osobistego.

7)        Dziecko może również samo wrócić do domu za pisemnym pozwoleniem rodziców [wzór 2, 3]. Swoje wyjście musi zgłosić opiekunom pełniącym dyżur w świetlicy.

8)        Upoważnienia lub zezwolenia stałe [wzór 1, 2]i jednorazowe [wzór 3, 4]należy przekazywać w formie pisemnej na kartce.

9)        O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

10)    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

11)    Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

12)    Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

13)    Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przez uczniów przedmioty wartościowe i osobiste (np. telefony komórkowe, MP3, zabawki, pieniądze, itp.).

14)    Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Uczniowie wpłacają jedynie ustaloną kwotę na materiały potrzebne do zajęć świetlicowych.

15)   Świetlica jest czynna w godzinach 12.00 – 16.00.

16)    Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do świetlicy.

17)    Ilość dzieci w świetlicy nie może być większa niż 25 uczniów.

f t g m