Copyright 2020 - Custom text here

Statut

9.      Regulamin biblioteki multimedialnej:

Zadania biblioteki multimedialnej

1)        Gromadzenie źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacji i wszechstronnego rozwoju ucznia,

2)        Udostępnianie dokumentów drukowanych, zapisanych na nośnikach elektronicznych
i oferowanych w sieci Internet,

3)        Stwarzanie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pracy indywidualnej z wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych, multimedialnych programów edukacyjnych.

Zasady korzystania

1)        Z biblioteki multimedialnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły,  rodzice uczniów.

2)        Czytelnicy mogą korzystać z 4 stanowisk komputerowych.

3)        Czytelnicy mogą korzystać z technologii informacyjnej tylko w obecności nauczyciela bibliotekarza.

4)        Korzystanie z Internetu oraz sprzętu znajdującego się w pracowni jest ogólnodostępne
i bezpłatne ( w godzinach pracy biblioteki - za wyjątkiem godzin, w których w pracowni odbywają się zajęcia).

5)        Czytelnik korzysta z komputera i sprzętu wskazanego przez bibliotekarza.

6)        Bibliotekarz, na życzenie czytelnika , udziela instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie czytelnik.

7)        Indywidualna sesja pracy z komputerem może trwać 30 minut. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera.

8)        Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z Internetu w w/w celach traktowane jest priorytetowo.

9)        Czytelnik może wydrukować informacje , ale tylko służące celom edukacyjnym lub związane z działalnością organizacji szkolnych  (Samorząd Szkolny, Koło Bibliofilów ,ZHP itp).

10)    Czytelnik ma prawo do:

a)      korzystania z Internetu,

b)      pracy z programami zainstalowanymi na stanowisku komputerowym,

c)      zapisywania wyników poszukiwań wyłącznie na własnych nośnikach,

d)     korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece,

e)      kopiowania z części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim,

f)       korzystania z oferty edukacji medialnej i czytelniczej.

11)    Po zakończeniu pracy z komputerem, czytelnik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

12)    Po zakończeniu korzystania z pozostałego sprzętu znajdującego się w pracowni, czytelnik jest zobowiązany zwrócić go bibliotekarzowi w stanie zastanym.

13)    Bibliotekarz ma prawo kontrolować:

a)      strony internetowe przeglądane przez czytelnika,

b)      czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze,

c)      sposób korzystania z pozostałego sprzętu znajdującego się w pracowni.

14)    Czytelnikowi zabrania się:

a)      podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera   albo sprzętu znajdującego się w pracowni,

b)      wykorzystywania komputera lub sprzętu znajdującego się w bibliotece do czynności   niezgodnych z prawem,

c)      samowolnego instalowania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania,

d)     wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów 

e)      operacyjnych ,

f)       łamania zabezpieczeń systemu,

g)      samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania, urządzeń stanowiących  

h)      wyposażenie stanowisk komputerowych lub pozostałego sprzętu znajdującego się w  

i)        pracowni,

j)        samowolnego wynoszenia sprzętu znajdującego się w pracowni poza teren biblioteki,

k)      spożywania posiłków przy stanowiskach komputerowych.

15)    Czytelnik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu         i systemu w momencie ich zauważenia.

16)    Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.

17)    W stosunku do czytelnika, który nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu, może zostać wprowadzony zakaz korzystania z pracowni.

18)    Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga bibliotekarz.

f t g m