Copyright 2020 - Custom text here

Statut

§  15

Biblioteka szkolna i biblioteka multimedialna

1.      W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna i biblioteka multimedialna.

2.      Korzystanie z biblioteki oraz biblioteki multimedialnej odbywa się według regulaminów, które znajduje się w ich pomieszczeniach.

3.      Z biblioteki korzystają: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

4.      Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.      Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy            o regionie.

6.      Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)        udostępnianie książek i innych źródeł informacji

2)        tworzenie warunków do porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

3)        gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

4)        korzystania ze zbiorów na miejscu w bibliotece, kąciku czytelniczym i w bibliotece multimedialnej;

5)        prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów

6)        Korzystanie z technologii multimedialnej, zbiorów audiowizualnych oraz wideoteki w bibliotece multimedialnej.

7.      Zadania nauczyciela – bibliotekarza:

1)        praca pedagogiczna z czytelnikiem:

a)      Udostępnienie książek i innych źródeł informacji

b)      Tworzenie warunków do porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

c)      Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych  zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się .

d)     Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczna.

e)      Współpraca z uczniami, nauczycielami, Szkolną Radą Uczniowską, rodzicami, bibliotekami najbliższego regionu oraz innymi instytucjami kulturalnymi na terenie gminy.

f)       Upowszechnianie czytelnictwa i kompetencji czytelniczych wśród dzieci młodzieży.

g)      Wspieranie działań dydaktyczno-opiekuńczych szkoły

h)      Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, współuczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.

i)        Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł i pracy twórczej.

j)        Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami  literackimi uczniów, rozwijanie wrażliwości  kulturowej i społecznej .

k)      Przygotowanie czytelników do korzystania z technologii informacyjnej, wdrażanie
do samokształcenia, przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym.

l)        Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie twórczych postaw.

m)    Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie.

n)      Organizowanie warsztatu informacyjnego i dydaktycznego biblioteki

o)      Udzielanie informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom o nowo nabytych książkach.

p)      Udzielanie porad przy wyborze lektury.

q)      Prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego.

r)       Inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego.

s)       Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów

t)       Prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki.

u)      Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w tym dbałość
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.

2)        prace organizacyjne:

a)      Gromadzenie i ewidencja zbiorów,

b)      Selekcje i konserwacje zbiorów,

c)      Prowadzenie katalogu alfabetycznego,

d)     Organizacja udostępnienia zbiorów,

e)      W miarę potrzeby wydzielenie zestawów, kompletów książek do pracowni przedmiotowych,

f)       Opracowanie rocznych planów pracy,

g)      Opracowanie półrocznych i rocznych sprawozdań  z działalności biblioteki
i przedstawienie  ich na  konferencjach plenarnych Rady Pedagogicznej.

h)      Uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością ,udział bibliotekarza w kontroli księgozbioru (skontrum – raz na 5 lat).

i)        Prowadzenie dokumentacji biblioteki szkolnej.

8.      Bibliotekarz odpowiada finansowo za stan księgozbioru znajdującego się w bibliotece.


Regulamin Biblioteki Szkolnej:

Pomieszczenia biblioteki

1)        W skład biblioteki szkolnej wchodzą:

a)      - pomieszczenie biblioteki

b)      - biblioteka multimedialna ( sala nr 8)

Użytkownicy biblioteki

1)        Z biblioteki szkolnej mogą korzystać :

a)      uczniowie,

b)      nauczyciele zatrudnieni w szkole,

c)      inni pracownicy szkoły

d)     rodzice uczniów.

2)        Użytkownicy biblioteki zobowiązani są zapoznać sie z postanowieniami Regulaminu zanim

3)        rozpoczną korzystanie ze zbiorów.

4)        Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji- karty czytelnika.

5)        Uczniowie szkoły są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych
z listą  klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

6)        Pracownicy szkoły , nauczyciele ,rodzice rejestrują się osobiście.

Korzystanie ze zbiorów

1)        Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną ,służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów ,zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2)        Statut Szkoły określa szczegółowo organizację pracy biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza ,zgodnie z potrzebami szkoły.

3)        W bibliotece obowiązuje cisza , zakaz spożywania wszelkich posiłków i napojów oraz używania telefonów komórkowych. W bibliotece nie przechowuje się ubrań i innych rzeczy osobistych uczniów.

4)        Godziny pracy biblioteki ustala się zgodnie z potrzebami uczniów. Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki na przerwach śródlekcyjnych,   w godzinach przedpołudniowych, po zajęciach lekcyjnych , na zajęciach edukacyjnych ,świetlicowych oraz w czasie ferii zimowych( dyżur).

5)        Użytkownicy biblioteki mają prawo do bezpłatnego korzystania z  wszystkich materiałów zgromadzonych w bibliotece oraz do korzystania z technologii informacyjnej.

6)        Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu w bibliotece ( księgozbiór podręczny ,czasopisma, zbiory audiowizualne)  oraz na zewnątrz –do domu.

7)        Z biblioteki multimedialnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele w godzinach pracy biblioteki.

8)        Biblioteka wypożycza uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum podręczniki szkolne
i ćwiczenia.

9)        Książki, czasopisma, zbiory audiowizualne  potrzebne na lekcje, zajęcia świetlicowe, do zajęć  przedszkolnych,  na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  wypożycza nauczyciel prowadzący  za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Materiały wypożyczone odnotowywane są na karcie nauczyciela.

10)    Księgozbiór podręczny jest wykorzystywany tylko w sposób prezencyjny, tj. na miejscu, lub na wniosek i odpowiedzialność nauczyciela, w klasie na lekcji, jako pomoc dydaktyczna.

11)    W wyjątkowych przypadkach książka z księgozbioru podręcznego  lub  multimedia   mogą zostać wypożyczone  uczniowi do domu na sobotę i niedzielę, pod warunkiem jej zwrotu
w poniedziałek przed rozpoczęciem lekcji.

12)    Czytelnik  ma prawo do korzystania z multimediów   za zgodą bibliotekarza tylko na miejscu w bibliotece lub bibliotece multimedialnej.

13)    Jednorazowo czytelnik  może wypożyczyć 3 tytuły na okres jednego miesiąca.

14)    Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem można uzyskać prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.

15)    Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych i wakacji po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi

16)    Uczniowie  mogą wypożyczać książki osobiście i  tylko na swoją kartę.

17)    Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem.

18)    W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów  czytelnik jest zobowiązany do zakupu tej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

19)    Wszystkie wypożyczone w bibliotece szkolnej materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie zbiorów do momentu zwrotu zaległości.

20)    Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie  oraz biorącym czynny  udział         w pracach biblioteki mogą zostać przyznane nagrody książkowe na koniec roku szkolnego.

21)    Nauczyciel bibliotekarz pomaga wszystkim  użytkownikom  w korzystaniu z biblioteki,           a przede wszystkim :

a)      udziela pomocy w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki,

b)      udziela informacji bibliotecznych i rzeczowych na zadany temat,

c)      pomaga w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych,

d)     doradza w wyborach czytelniczych.

f t g m