Copyright 2020 - Custom text here

Statut

 

ROZDZIAŁ 2

Organizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

§ 4   

1.      Szkoła realizuje programy zatwierdzone przez MEN dla przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów.

2.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

3.      Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 35 uczniów a w klasach I, II, III   szkoły podstawowej nie powinna przekraczać 27 uczniów.

4.      Oddział można dzielić na grupy w zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, na których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

5.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

6.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału grupy na zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

7.      Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV –VI szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych prowadzone są w grupach liczących powyżej 26 uczniów.

8.      Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę

§ 6  

1.      ZSP jest jednostką budżetową, a obsługę finansową sprawuje Dział Finansowo -  Księgowy Urzędu Miejskiego w Zatorze

2.      W szkole mogą być prowadzone odpłatne zajęcia finansowane przez Radę Rodziców, bądź bezpośrednio przez rodziców.

3.      Szkoła może wynajmować pomieszczenia na działalność pozadydaktyczną organizacjom         i osobom prawnym.

§ 7

1.      Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Ministerstwo Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji  roku szkolnego.

2.      Pierwszy semestr roku szkolnego trwa od  1 września  do 15 stycznia, drugi natomiast od
16 stycznia do końca roku szkolnego.

3.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.      W szkole obowiązują przerwy dziesięciominutowe oraz dwie przerwy dwudziestominutowe.

§ 8

1.      Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne             w ramach możliwości finansowych.

2.      Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki wypoczynku i rekreacji, a także możliwości spożywania posiłku w stołówce szkolnej.

3.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższą szkołą.

§ 9

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły oraz aneksy
do tego arkusza zatwierdza organ prowadzący szkołę i opiniuje Kuratorium Oświaty na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt. 3 Prawa Oświatowego.

§ 10

1.      Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)        Szkolny Program Nauczania, który obejmuje całą działalność dydaktyczną szkoły,

2)        Wewnątrzszkolny System Oceniania,

3)        Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny.

§  11

1.      Szkoła umożliwia:

1)        Realizowanie obowiązku szkolnego w normalnym trybie;

2)        Realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą - nauczania indywidualne;

3)        Indywidualny tok i program nauczania;

4)        Uczniowie szkoły mogą uczęszczać na zajęcia religii zgodnie z wyznawaną wiarą;

5)        Szkoła prowadzi zajęcia specjalistyczne dla uczniów tj. terapeutyczne, korekcyjno - kompensacyjne i inne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

6)        W celu rozwijania zainteresowań uczniów szkoła organizuje różne formy zajęć pozalekcyjnych.

§  12

Zadania opiekuńcze szkoły:

1.    W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

1)        Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69;z 2009r. Nr 139 poz.1130; z 2010 r. Nr 215 poz. 1408; z 2011r.Nr 161 poz. 968),

2)        Kodeks Drogowy i Przepisy  Przeciwpożarowe.

2.      Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę stosuje się przepisy zgodne z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.Nr 135 poz. 1516) z późniejszymi zmianami.

3.      Szkoła zawiera umowy ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy umyślnej jak i nie umyślnej oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków zaistniałych podczas organizowanych przez szkołę zajęć.

4.      Uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów.

§  13

Niepełnosprawni uczniowie szkoły są otaczani szczególną opieką społeczności uczniowskiej
i nauczycielskiej.

§  14

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych taka pomoc jest konieczna w formie, np. bezpłatnych posiłków.

f t g m