Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 13

Przepisy końcowe

§ 68

1.      W ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły prowadzi monitoring wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania.

2.      Sprawy nie ujęte w tym dokumencie reguluje ustawa Prawo Oświatowe z późniejszymi zmianami.

3.      Integralną częścią tego dokumentu jest „Regulamin egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego”.

ROZDZIAŁ 14

Postanowienia końcowe

§ 69

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zespół posiada pieczęć wspólną dla szkoły podstawowej i przedszkola zawierającą nazwę zespołu. Ponadto w zależności od potrzeb mogą być używane pieczątki dla:

1)        Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu

2)        Publicznego Przedszkola.

3.      W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące
w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; pieczętuje się pieczęcią zespołu szkół.

4.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna.

6.      Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr z dnia 17.10.2017 r.

ROZDZIAŁ 15

Wzory pieczęci urzędowych

f t g m