Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 12

Organizacji, przebieg, procedury egzaminu

§ 64

1.      W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego i sprawdzającego, decyzją dyrektora szkoły powołana zostaje trzyosobowa komisja w składzie:

1)        przewodniczący – dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora;

2)        egzaminator – nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;

3)        członek komisji – nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu;

2.      W przypadku egzaminu sprawdzającego dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

3.      Nauczyciel egzaminator może być zwolniony na własną prośbę, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach z udziału w pracach komisji egzaminacyjnej.

4.      Szczególnie motywowane przypadki ustala dyrektor szkoły.

5.      Na jego miejsce dyrektor powołuje innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły - porozumieniu z dyrektorem innej szkoły.

6.      Przewodniczący komisji w szczególności:

1)        powołuje komisję na egzamin sprawdzający,

2)        ustala termin i miejsce egzaminu,

3)        zatwierdza tematy (zadania),

4)        odpowiada za poinformowanie wychowawcy ucznia ,

5)        ustala czas trwania egzaminu,

6)        odpowiada za dokumentację egzaminu,

7)        ustala szczególny, termin, powtórnego egzaminu sprawdzającego,

8)        proponuje skład komisji na powtórny egzamin sprawdzający,

9)        odpowiada za zmianę uchwały rady pedagogicznej,

10)    wykonuje i odpowiada za inne czynności służbowe w zapisach niniejszego regulaminu.

7.      Nauczyciel egzaminator:

1)        ustala zakres materiału egzaminacyjnego,

2)        proponuje i przygotowuje na piśmie tematy (zadania) na egzamin pisemny i ustny w terminie ustalonym przez przewodniczącego,

3)        przedkłada przewodniczącemu komisji tematy (zadania) do zatwierdzania nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu, ustalając stopień trudności tematów (zadań) odwołuje się do ogólnych kryteriów oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.      W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu:

1)        na wniosek rodziców ucznia – przedstawiciel rady rodziców (komitetu rodzicielskiego);

2)        na wniosek egzaminatora – właściwy doradca metodyczny;

3)        na wniosek ucznia, jego rodziców, egzaminatora albo inicjatywy własnej lub dyrektora –wychowawca klas;

4)        na wniosek ucznia, jego rodziców w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni        w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie ucznia).

9.      Egzamin odbywa się w pomieszczeniu zapewniającym samodzielność pracy zdającego.

10.  W jednym pomieszczeniu może odbywać się egzamin tylko z przedmiotu.

11.  W jednym dniu uczeń składa egzamin z jednego przedmiotu.

12.  Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący odbiera od zdającego pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu. Oświadczenie zawiera klauzule dotyczące:

1)        woli przystąpienia do egzaminu,

2)        stanu zdrowia zdającego.

13.  W czasie egzaminu zdający jest zobowiązany do samodzielnej pracy.

14.  Egzamin w czasie, którego zdający korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca jego prawidłowy przebieg zostaje przerwany. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami komisji. W przypadku odmienności zdań przewodniczący zarządza głosowanie. Wynik głosowania jest ostateczny. Przerwanie egzaminu jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela.

15.  Odstąpienie zdającego od którejkolwiek części egzaminu oznacza jego przerwanie i jest

16.  równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela.

17.  Egzamin pisemny zdający pisze na ostemplowanym papierze.

18.  Na egzamin ustny mogą być przygotowane pytania w formie zestawów do losowania.

19.  Wylosowanego zestawu nie wolno zamieniać.

20.  Wszystkie przygotowane w formie zestawów pytania obejmują zakres materiału  wcześniej ustalony przez egzaminatora.

21.  Czas trwania egzaminu pisemnego ustala przewodniczący porozumieniu z egzaminatorem.        Nie może on być jednak krótszy niż 45 minut, licząc od momentu przepisania tego tematu przez zdającego.

22.  Czas trwania egzaminu ustanego ustala przewodniczący w porozumieniu z egzaminatorami:      nie może być krótszy niż 15 minut.

23.  Komisja ustala czas na przygotowanie odpowiedzi ustnych przez egzaminowanego (od 10 do 15 minut).

24.  Czas trwania egzaminów powinien dać zdającemu możliwość pełnego wykonania ćwiczeń
i zadań praktycznych.

25.  Przez cały czas trwania egzaminu komisja działa pełnym składzie.

§ 65

1.      Egzaminator wystawia w każdej części egzaminu ocenę.

2.      Proponuje i uzasadnia stopień ogólny z całego egzaminu.

3.      Komisja ustala ocenę ogólną z całości egzaminu:

1)        podwyższa stopień w przypadku ustalonej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z egzaminu,

2)        pozostawia stopień wystawiony przez nauczyciela w przypadku ustalonej negatywnej oceny klasyfikacyjnej z egzaminu.

4.      W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie:

1)        decyduje zwykła większość głosów,

2)        członek komisji nie ma prawa wstrzymać się od głosu.

5.      Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć technicznych – jeżeli nie są one przedmiotami kierunkowymi – należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany  przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych       przedmiotów.

6.      We wszystkich innych przypadkach przy ustaleniu oceny należy kierować się ogólnymi

7.      kryteriami ocen sformułowanymi w zarządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania.

8.      Ustaloną ocenę  klasyfikacyjną egzaminu przewodniczący ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia.

9.      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

10.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego   niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 66

1.      Podstawowy dokument z przeprowadzonego egzaminu stanowi protokół.

2.      Protokół zawiera:

1)        imiona i nazwiska nauczycieli danych zajęć edukacyjnych,

2)        skład komisji,

3)        termin egzaminu,

4)        pytania (ćwiczenia, treść zadań praktycznych) egzaminacyjne,

5)        ocenę ustalona przez komisję,

6)        decyzję komisji.

3.      Protokół może zwierać inne dane uznane przez komisję za istotne.

4.      Do protokółu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

5.      Wzór protokółu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6.      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.      W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę.

8.      Załącznik do arkusza ocen wchodzi w skład księgi ocen.

§ 67

1.      Uczeń lub jego rodzice mają prawo w terminie pięciu dni od daty przeprowadzenia   egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego odwołać się – podając uzasadnienie, bezpośrednio do organu nadzorującego od ustalonej przez komisje oceny niedostatecznej.

2.      2. Od oceny wystawionej przez komisję na egzaminie sprawdzającym odwołanie nie przysługuje.

3.      Organ nadzorujący może nie wszczynać postępowania wyjaśniającego z przyczyn formalnych        w przypadku przekroczenia z powodów nieuzasadnionych terminu.

4.      Organ nadzorujący rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni i postanawia:

1)        oddalić postępowanie, podając uzasadnienie ,

2)        wyznaczyć powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy.

5.      O swojej decyzji organ nadzorujący  powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną a  w odpisie dyrektora szkoły.

6.      Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy zostaje wyznaczony w szczególności                      w przypadku:

1)        niewłaściwego składu komisji egzaminacyjnej,

2)        pracy komisji, w czasie egzaminu, w niepełnym składzie,

3)        zaniechanie którejś z form egzaminu – pisemnej lub ustnej,

4)        nieprawidłowości w trybie przeprowadzania egzaminu,

5)        niezatwierdzenia tematów (zadań) egzaminacyjnych przez przewodniczącego,

6)        niewłaściwego stopnia trudności tematów,

7)        błędów i braków w dokumentacji egzaminu,

8)        stwierdzenia wszelkich innych nieprawidłowości związanych z postanowieniem aktualnie obowiązującego zarządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania.

7.      Nie stanowią podstawy do pozytywnego rozpatrzenia odwołania przez organ nadzorujący:

1)        niezawiadomienie ucznia i jego rodziców o grożących okresowych lub rocznych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem okresu lub rocznych zajęć dydaktycznych,

2)        niepoinformowanie ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidzianych dla niego stopniach okresowych lub rocznych.

8.      Komisję do przeprowadzenia powtórnego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego powołuje organ nadzorujący.

9.      Dyrektor szkoły jest obowiązany przedstawić na piśmie temu organowi propozycję składu komisji na powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, uwzględniając:

1)        przewodniczącego,

2)        egzaminatora (stosuje się do postanowienia §7 ust. 1 niniejszego regulaminu),

3)        członka (nauczyciel tego samego przedmiotu).

10.  W pracach komisji, bez prawa głosu, w charakterze obserwatora uczestniczy  przedstawiciel organu nadzorującego.

11.  Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy przeprowadza się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

12.  Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy należy przeprowadzić:

1)        w przypadku oceny okresowej – w ciągu dwóch pierwszych tygodni następnego okresu,

2)        w przypadku oceny rocznej – do końca danego roku szkolnego.

13.  Powtórny egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy organizuje się, przeprowadza i sporządza
z niego dokumentację według zasad określonych we wcześniejszych zapisach niniejszego regulaminu.

14.  Dokumentacja egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.  Od oceny ustalonej w wyniku powtórnego egzaminu odwołanie nie przysługuje.

16.  Rada pedagogiczna jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą promocji ucznia, jeżeli    w wyniku powtórnego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego nastąpiła zmiana oceny
z przedmiotu.

f t g m