Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 11

Regulamin egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego

§ 60

1.      Postanowienia ogólne:

1)        uczeń ma prawo do składania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  i sprawdzającego;

2)        egzamin nie dotyczy uczniów nauczania zintegrowanego.

§ 61

1.      1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej 
w szkole  uczeń, który w wyniku klasyfikacji został nieklasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych, może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

3.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej  
w szkole  uczeń, który w wyniku klasyfikacji został nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych, Rada Pedagogiczna szkoły może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny
z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

4.      Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.      Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowo realizowanego w danym okresie (roku szkolnym). W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim okresie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

6.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.      Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający ma być przeprowadzony  w formie pisemnej i ustnej.

8.      Egzamin z plastyki, muzyki, sztuki, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego winien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

9.      Termin i miejsce egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza dyrektor szkoły.

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

11.  W skład komisji wchodzą:

1)        dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako  przewodniczący komisji;

2)        nauczyciel lub  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych,
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

§ 62

1.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej
w szkole uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednego lub dwóch obowiązkowych przedmiotów może zdawać egzamin poprawkowy. 

2.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

4.      w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6.      Uwzględniają możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu

7.      danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu obowiązkowego  pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 63

1.      Oceny okresowe i roczne można poprawić w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice uznają, że ocena ta jest zaniżona.

2.      Egzamin sprawdzający można zdawać z co najwyżej trzech przedmiotów.

3.      Prawo do egzaminu sprawdzającego końcoworocznego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną z obowiązującego przedmiotu nauczania.

4.      Uczeń,  może składać egzamin sprawdzający (podwyższenie ocen pozytywnych)  z obowiązkowych przedmiotów nauczania przy jednoczesnej zgodzie   nauczyciela uczącego danego przedmiotu   i wychowawcy klasy.

5.      Termin i miejsce egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły. Egzamin sprawdzający  nie może się odbyć później niż w przedostatnim dniu zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym).

6.      Podstawę do przeprowadzenia egzaminu stanowi pisemna prośba ucznia lub jego rodziców, (podanie musi być pozytywnie zaopiniowane przez wychowawcę klasy i nauczyciela, który uczy przedmiotu, z którego uczeń zamierza zdawać egzamin) zgłoszona do dyrektora szkoły na co najmniej jeden dzień roboczy przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

7.      Nieuzasadnione niedotrzymanie terminu przez ucznia lub jego rodziców może stanowić podstawę odmowy przeprowadzenia egzaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

8.      Podanie powinno zawierać:

1)        uzasadnienie,

2)        ocenę, o którą ubiega się uczeń,

3)        zgodę wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu na przystąpienie do egzaminu,

4)        wskazanie osoby, która powinna uczestniczyć w egzaminie, o ile taka jest wola zainteresowanego.

9.      Wychowawca klasy, do której uczęszcza zainteresowany uczeń jest odpowiedzialny za:

1)        powiadomienie go o terminie, miejscu egzaminu (nie później niż na drugi dzień po wyznaczeniu przez dyrektora szkoły),

2)        sprawdzenie, czy uczeń otrzymał wykaz zagadnień egzaminacyjnych.

10.  Niestawienie się ucznia na egzamin w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie bez podania udokumentowanego usprawiedliwienia jest równoczesne z odstąpieniem od egzaminu, co powoduje utrzymanie wystawionej przez nauczyciela oceny. Zasadność usprawiedliwienia (z wyjątkiem zwolnienia lekarskiego) ustala dyrektor szkoły.

11.  Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może do niego przystąpić w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

f t g m