Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 10

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów Zespołu
 

§ 54

  1. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania dotyczy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu.
  2. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania został opracowany na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

§ 55

1.      Ocenianiu uczniów podlegają:

1)        osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)        zachowanie ucznia.

2.        Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3.        Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

4.        Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego    i norm etycznych.

5.        Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)        informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)        udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)        motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)        dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6.        Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1)        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)        ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)        ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)        przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)        ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)        ustalanie warunków i trybów uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)        ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym    

8)        opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

7.        Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów o:                   

1)        wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8.        Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich                                                                                rodziców(prawnych opiekunów) opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9.        Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania edukacyjnej,      do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

10.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,  na czas określony w tej opinii.

11.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych   na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii.

12.    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców może zwolnić ucznia  do końca danego etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego  nowożytnego:

1)        z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera na podstawie opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej

2)        posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie indywidualnego nauczania

13.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych i drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 56

1.    Ocena osiągnięć uczniów klas I – III szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Podolszu odbywa się w oparciu o 6-cio stopniowy system oceniania:

1)        A6         – umiejętności i wiadomości ucznia przekraczają poza wymagania edukacyjne,

2)        A5 – A4 – uczeń opanował umiejętności, wiadomości,

3)        A3 – A2 – umiejętności , wiadomości wymagają uzupełnienia,

4)        A1          - uczeń nie przyswoił umiejętności i wiadomości.

2.    W klasach I – III oceny śródroczne i roczne klasyfikacje z zajęć edukacyjnych są ocenami

opisowymi.

3.    Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach  wg  następującej skali:

1)        celujący              6

2)        bardzo bobry      5

3)        dobry                  4

4)        dostateczny        3

5)        dopuszczający    2

6)        niedostateczny –  1.

4.    Oceny cząstkowe są identyczne z ocenami klasyfikacyjnymi, przy czym stosuje się rozszerzenia następujących ocen:

1)        w zakresie oceny niedostateczny   ( ozn.ndst., 1) +1,

2)        w zakresie oceny dopuszczający   (ozn.dop., 2) -2 , +2,

3)        w zakresie oceny dostateczny       (ozn.dst.,3) -3 ,+3 ,

4)        w zakresie oceny dobry                 ( ozn.db. 4)  -4, +4,

5)        w zakresie oceny bardzo dobry     ( ozn.bdb. 5) -5,+5,

6)        w zakresie oceny celujący             (ozn.cel.6)   -6.

5.    Przy czym rozszerzenia stosuje się gdy:

1)        ,,-,, uczeń w jednym z elementów sprawdzianu umiejętności i wiadomości wykazał się umiejętnościami       czy wiadomościami na poziomie niższym niż ocena, jaka mu przysługuję z całego sprawdzianu;

2)        ,,+,, stosuje się w sytuacjach, gdy uczeń w jednym z elementów sprawdzianu umiejętności i wiadomości wykazał się umiejętnościami czy wiadomościami na poziomie wyższym niż ocena, jaka mu przysługuję z całego sprawdzianu .

§ 57

1.    Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)        posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza pogram nauczania przedmiotu       w danej klasie, samodzielnie i twórczą rozwija własne uzdolnienia;

2)        biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;

3)        został laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, bądź uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej;

4)        z przedmiotów takich jak: wychowanie fizyczne, sztuka i muzyka o ocenie celującej decydują szczególne uzdolnienia ucznia i prezentowanie ich na forum powiatu, województwa i ogólnokrajowym.

2.    Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)        opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu   w danej klasie;

2)        sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuję samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte  programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów nowych sytuacjach.

3.    Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)        nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;

2)        poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4.    Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)        opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań ( podstawowych ) zawartych w podstawach programowych;

2)        rozwiązuje ( wykonuje ) zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

5.    Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)        ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają  możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

2)        rozwiązuje (wykonuje) zdania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6.    Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)        nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

2)        nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

7.    Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność.  W przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

8.    Przy ustaleniu oceny okresowej (rocznej) należy brać pod uwagę postępy i osiągnięcia ucznia wyrażone w ocenach cząstkowych uzyskanych w trakcie trwania okresu (roku szkolnego). Ocena okresowa (roczna) winna odzwierciedlać umiejętności i wiadomości, jakie uczeń posiada z zakresu danego przedmiotu i nie powinno się jej ustalać jako średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

9.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

10.                       Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, którego średnia ocen z wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,75, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

§ 58

Ocenę niedostateczną cząstkową z prac pisemnych uczeń może poprawić w terminie 2 tygodni od uzyskania informacji o otrzymaniu oceny. Poprawianie oceny polega na poddaniu się przez ucznia sprawdzeniu umiejętności i wiadomości w zakresu tego działu materiału, z którego otrzymał tę ocenę. W sposób sprawdzania ustala nauczyciel. Po ustaleniu nowej oceny jest ona oceną ostateczną. Możliwość poprawy oceny niedostatecznej kończy się z końcem pierwszego tygodnia czerwca.

§ 59

1.      Rodzicom przekazywane są informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce podczas zebrań rodzicielskich, w trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami oraz poprzez wpisy do dzienniczków szkolnych uczniów.

2.      O planowanych rocznych ocenach niedostatecznych powiadamia wychowawca klasy na piśmie rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

3.      Pismo podpisuje wychowawca klasy i przekazuje osobiście rodzicom ucznia do zapoznania się z nim i podpisania.

4.      Obowiązkiem wychowawcy klasy jest złożenie tego oświadczenia do dokumentacji     szkolnej w sekretariacie szkoły.

5.      Najpóźniej tydzień przed terminem konferencji klasyfikacyjnej nauczyciel informuje wszystkich uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych. Czynność tę odnotowuje w dzienniku lekcyjnym opatrując datą i własnym podpisem.

f t g m