Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 9

Szkolne kryteria oceny zachowania ucznia

§ 51

1.      Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego  szkoły. Oceny zachowania uczniów w szkole i poza nią dokonuje się  w trzech aspektach:

1)        kultury osobistej,

2)        wypełniania obowiązków szkolnych,

3)        funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej.

2.         W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują:

1)        dbałość o kulturę słowa i dyskusji,

2)        sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych  ( nie naśmiewanie się z czyichś wad   i ułomności ),

3)        ułatwienie prowadzenia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,

4)        dbałość o własne zdrowie i innych, nie uleganie nałogom ( palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie środków odurzających i narkotyków ),

5)        uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło,

6)        dbałość o higienę osobistą, własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia,

7)        poszanowanie mienia szkolnego i pracy rąk ludzkich ,

8)        dbałość o zeszyty, podręczniki i pomoce naukowe,

9)        godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( wycieczki, imprezy kulturalne i sportowe, „Zielone szkoły”).

3.      W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych. o ocenie zachowania decydują przede wszystkim :

1)        systematyczność  i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne,

2)        sumienność i pilność  w nauce , rzetelność w wykonywaniu innych zadań i obowiązków,

3)        systematyczność w przygotowaniu się do lekcji i odrabianiu zadań domowych,

4)        wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5)        troska o własne bezpieczeństwo i kolegów na terenie szkoły oraz poza  szkołą,

6)        przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń,

7)        udział w pracach społecznie użytecznych na rzecz  klasy, szkoły, środowiska,

8)        udział w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i klasowych,

9)        rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności.

4.      W zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej na ocenę zachowania wpływają :

1)        umiejętność współżycia i współpracy w zespole klasowym,

2)        komunikatywność , łatwość nawiązywania kontaktów, odwaga cywilna,

3)        prawdomówność i szczerość w wypowiedziach, odpowiedzialność za własne postępowanie, panowanie nad emocjami,

4)        aktywność społeczna, inicjowanie i organizowanie wielu  przedsięwzięć dla dobra klasy           i szkoły,

5)        nie namawianie do złych nawyków, pomaganie uczniom słabszym w nauce i młodszym.

5.      Skala ocen z zachowania obejmuje cztery oceny pozytywne :

1)        wzorowe        -          wz,

2)          bardzo dobre  -         bd,

3)          dobre              -         db,

4)        poprawne       -           pop.

6.      Do ocen obniżonych należą:

1)          nieodpowiednie     -     ndp,

2)          naganne                 -       ng.

§ 52

1.    Kryteria oceny zachowania przedstawiają się następująco:

1)        wzorowe    -     za wzorową postawę uczniowską i przykładne wypełnianie wszystkich obowiązków szkolnych, podejmowanie i wywiązywanie się z inicjatyw na rzecz klasy, szkoły, środowiska, rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, poszanowanie godności własnej, uczniów i nauczycieli, dbałość o kulturę i słowa, poszanowanie cudzego mienia i pracy rąk ludzkich , dbałość o higienę własną i estetyczny wygląd, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, zawodach i imprezach międzyszkolnych i środowiskowych. Zachowanie wyjątkowej powagi i noszenie uroczystego stroju w czasie szkolnych uroczystości ( apele, akademie ), dbałość o bezpieczeństwo własne  oraz innych.

2)        bardzo dobre   -    za systematyczne wypełnianie obowiązków szkolnych, wykonywanie prac społecznie użytecznych, umiejętność współżycia w zespole uczniowskim, realizowanie zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, kulturalny sposób bycia w szkole i poza nią.

3)        dobre   -   za systematyczność w nauce, kulturalny stosunek do nauczycieli i pracowników  obsługi oraz osób starszych, okazywanie im szacunku, przestrzeganie norm współżycia w zbiorowości uczniowskiej: koleżeńskość, uczciwość ,prawdomówność ,dbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

4)        poprawne   - za sporadyczne uchybienia niektórych obowiązków szkolnych i podstawowym zasadom kulturalnego zachowania, przestrzeganie norm współżycia w grupie rówieśniczej prowadzących do akceptacji ucznia przez klasę, osiąganie zadawalających wyników w nauce, umiejętność przepraszania za złe zachowanie i staranie się o jego poprawę.

5)        nieodpowiednie    - za częste uchybianie istotnych  obowiązków szkolnych i podstawowym zasadom kulturalnego zachowania , niewykonywanie poleceń nauczycieli , okazywanie im niechęci, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, okłamywanie rodziców i nauczycieli , przejawy złośliwości, próby przemocy oraz zaczepki słowne i obelgi w stosunku do kolegów i koleżanek, wagarowanie, częste spóźnianie, brak poszanowania cudzego mienia, niszczenie sprzętu szkolnego, niedbałość o estetyczny wygląd własny i estetykę otoczenia.

6)        naganne    -  za rażące i systematyczne uchybienie  obowiązków szkolnych, arogancki i wrogi stosunek do nauczycieli lub pracowników obsługi, używanie wulgarnego słownictwa, przejawy brutalnego zachowania wobec uczniów, prowokowanie bójek i udział w  nich, dokonywanie kradzieży mienia społecznego, częste wagarowanie, palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków.

§ 53

1.      Oceny cząstkowe w postaci stosowanych skrótów wpisywane są na bieżąco wraz z datą przez wszystkich uczących do dziennika lekcyjnego.

2.      Ocenę końcową okresową i roczną ustala wychowawca,  biorąc pod uwagę:

1)        samoocenę ucznia

2)        opinię klasy

3)        uwagi innych nauczycieli

4)        własne obserwacje

5)        udział ucznia i jego zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.

3.      Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1)        wybór tematu projektu edukacyjnego

2)        określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

3)        wykonanie zaplanowanych działań

4)        publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas gimnazjalnych)

5)        podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

4.      Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia klas gimnazjalnych.

5.      Ustalenie oceny jest jawne, tzn. odbywa się w obecności całej klasy. Następnie proponowana ocena wraz z uzasadnieniem przedstawiona jest na konferencji klasyfikacyjnej celem jej ostatecznego zatwierdzenia.

6.      Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promowania ucznia.

7.      Klasyfikacja roczna uczniów z zachowania wyrażona jest według skali podanej w paragrafie 51.

8.      Ocena nieodpowiednia i naganna z zachowania powinna być umotywowana pisemnie przez  wychowawcę klasy.

9.      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena z zachowania jest ostateczna.

10.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane
w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

11.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12.  W skład komisji wchodzą:

1)        dyrektor szkoły;

2)        wychowawca klasy;

3)        wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)        przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

5)        przedstawiciel Rady Rodziców.

13.  Ustalona przez komisję roczna ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

14.  Ustalenie rocznej oceny z zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

15.  1Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        skład komisji;

2)        termin posiedzenia;

3)        wynik głosowania;

4)        ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnienie.

17.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18.  Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

19.  Rada Pedagogiczna decyduje o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania co najmniej dwa razy z rzędu.

f t g m