Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 8

Uczniowie ZSP

§ 42

1.      Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:

1)        informacja o nieobecności dziecka;

2)        ustalenie przyczyn nieobecności lub powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;

3)        podjęcie uchwały o skreśleniu;

4)        pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy;

5)        od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia;

6)        po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.

§ 43

1.      Do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat  i nie odraczano im obowiązku szkolnego  a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjście do szkoły.

2.      Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

3.      Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,  jeśli       w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

4.      Dyrektor  szkoły zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ucznia do szkoły przeniesionego dyscyplinarnie z innej szkoły.

§44

Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej i w klasach gimnazjalnych przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej lub odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,
z której uczeń odszedł.

§ 45

1.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania.

2.      Zakres egzaminu klasyfikacyjnego o którym mowa określają odrębne przepisy.

3.      Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełnione wg zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

4.      Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka obcego niż ten którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, uczeń może:

1)        uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

2)        kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w  poprzedniej szkole,

3)        uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

5.      Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu   

      obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej  szkoły,                             

      przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego 

       języka – przez dyrektora innej szkoły. 

§ 46

Prawa ucznia

1.      Uczeń ma prawo do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności;

3)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

4)        korzystania z pomocy finansowej lub innej wg odrębnych przepisów;

5)        rozwijania zainteresowań i zdolności;

6)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów        w nauce;

7)        pomocy w przypadku trudności w nauce;

8)        korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

9)        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

10)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra inny osób;

11)    wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się
w organizacjach działających w szkole;

12)    wyróżnienia za osiągane widoczne postępy w nauce;

13)    bezpłatnej legitymacji szkolnej, a za wydane duplikaty wpłaca na konto szkoły odpowiednią kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47

  Obowiązki ucznia

1.      Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:

1)        systematyczne i punktualne uczęszczanie ucznia na lekcje i zajęcia szkolne;

2)        każdorazowe usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień;

3)        stałe przygotowanie się do zajęć lekcyjnych;

4)        czynny udział w lekcjach;

5)        rozwijanie własnych zainteresowań: czytelnictwo, udział w zawodach sportowych
i konkursach przedmiotowych;

6)        godne reprezentowanie szkoły;

7)        podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej;

2.      Aktywne i twórcze postawy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym:

1)        czynny udział w życiu szkoły;

2)        poszanowanie mienia szkolnego i osobistego;

3)        współpraca z wychowawcą klasy w celu organizowania imprez klasowych.

3.      Kultura osobista:

1)        szczególna dbałość o kulturę słowa w szkole i poza szkołą;

2)        poszanowanie godności kolegów;

3)        przejawianie tolerancji i szacunku wobec innych;

4)        przestrzeganie zarządzeń porządkowych obowiązujących na terenie szkoły – całoroczna zmiana obuwia, dostosowanie stroju do rodzaju zajęć itp.;

5)        nie uleganie i przeciwdziałanie nałogom, a w szczególności paleniu papierosów i piciu alkoholu;

6)        przestrzeganie zasad higieny osobistej, czysty i schludny wygląd (tzn. niefarbowane włosy, brak makijażu, niepomalowane paznokcie, itp.);

7)        podczas uroczystości szkolnych i patriotycznych obowiązuje strój galowy (biała koszula, chłopcy – spodnie, dziewczęta – spódnica, w kolorach: czarnym, granatowym lub grafitowym);

8)        zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły;

9)        okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społeczne akceptowane formy;

4.      Uczniom nie wolno:

1)        Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

2)        Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

3)        Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

4)        Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

5)        Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

6)        Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.

7)        Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

8)        Zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 48

1.      Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

2.      Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 49

Nagrody

1.      Stosowane nagrody:

1)        ustna pochwała ucznia wobec klasy udzielona przez nauczyciela,

2)        pochwała udzielona przez dyrektora wobec całej szkoły,

3)        list gratulacyjny dla ucznia,

4)        nagroda książkowa na koniec roku szkolnego,

5)        dyplom za aktywną pracę na rzecz szkoły,

6)        dyplom lub nagroda rzeczowa za osiągnięcia sportowe, plastyczne i inne,

7)        list pochwalny dla rodziców ucznia.

§ 50

Kary

1.      Stosowanie kar:

1)        upomnienie przez nauczyciela wobec klasy,

2)        nagana udzielona uczniowi przez wychowawcę,

3)        nagana udzielona uczniowi przez dyrektora wobec całej szkoły,

4)        obniżenie oceny ze sprawowania,

5)        karne przeniesienie dla innej klasy,

6)        skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły,

7)        usunięcie ze szkoły, jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu,

8)        za nieprzestrzeganie zarządzeń porządkowych oraz udowodnioną dewastację mienia szkolnego uczeń i jego rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną.

2.      Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:

1)        wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,

2)        wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,

3)        odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze

f t g m