Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 6

Klasy gimnazjalne – cele i zadania

§  37

1.      Gimnazjum stanowi III etap edukacyjny do dnia 31 sierpnia 2019r.

2.      W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji
i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

3.      Celem edukacji w gimnazjum jest:

1)        wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,

2)        rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury,

3)        rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia,

4)        zachęcanie uczniów do samokształcenia,

5)        umożliwianie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy,

6)        ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie,

7)        znajdowanie swego miejsca w społeczeństwie,

8)        przejmowania odpowiedzialności za siebie i innych,

9)        ułatwianie uczestnictwa w kulturze,

10)    rozwijanie wrażliwości moralnej,

11)    otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,

12)    ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania,

13)    umiejętność praktycznego stosowania poznanej wiedzy.

4.      Zadaniem  szkoły w gimnazjum jest:

1)        stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,

2)        kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności,

3)        zapewnianie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej                              i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych,

4)        poszerzenie wiedzy i umiejętności  związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej.

ROZDZIAŁ 7

Nauczyciele i innie pracownicy szkoły

§ 38

1.      Dyrektor szkoły może tworzyć, za zgodą organu prowadzącego, inne stanowiska kierownicze.

2.      Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

3.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. Dopuszcza się przestrzegając przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zatrudnienia wyspecjalizowanych firm obsługi gospodarczej.

§ 39

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy (art.42 Karta Nauczyciela) oraz jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Nauczyciel przedszkola:

1)        prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości
i potrzeby rozwojowe dzieci

2)        przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną) w roku szkolnym poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej

3.      Nauczyciel odpowiada za:

1)        życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2)        prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3)        powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

4.      Nauczyciel wspiera rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

5.      Nauczyciel jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów.

6.      Nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznane potrzeby uczniów.

7.      Nauczyciel doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej.

8.      Zabrania się udzielania płatnych korepetycji uczniom szkoły macierzystej.

§ 40

1.      Ogół nauczycieli szkoły tworzy zespół przedmiotowy.

2.      Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)        zorganizowanie współpracy nauczycieli do uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania programów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji     w sprawach wyboru programu nauczania,

2)        wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania ( Wewnątrzszkolny System Oceniania),

3)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego    dla początkujących nauczycieli (Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli),

4)        współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także
w uzupełnieniu ich wyposażenia,

5)        wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 41

Obowiązki wychowawcy

1.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

1)        rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów,

2)        inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami,
a innymi członkami społeczności szkolnej

4.      Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:

1)        otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)        planuje i organizuje wspólnie z uczniami lub ich rodzicami (prawnymi opiekunami):

a)        różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)        ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)        współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak
i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4)        utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami), w celu:

-     poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

-     współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami), tzn. okazuje im pomoc
w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach,

-     włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły.

5)        współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów.

5.      Wychowawcy poszczególnych oddziałów na poszczególnych etapach edukacyjnych tworzą zespoły wychowawcze.

f t g m