Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 5

Szkoła Podstawowa – cele i zadania

§ 36

1.      Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

2.      Cele szkoły:

1)        wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

2)        wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;

3)        formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)        rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)        rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)        ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)        rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)        wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)        wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10)    wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11)    kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)    zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13)    ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3.      Zadania szkoły:

1)        podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działań sprzyjających zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów;

2)        stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności;

3)        przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów;

4)        kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów;

5)        kształcenie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;

6)        wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

7)        kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego;

8)        przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

f t g m