Copyright 2020 - Custom text here

Statut

§ 35

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

1.      Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dokładnego obliczanie liczby godzin, jakie dziecko spędza w Przedszkolu.

2.      Niniejszy dokument reguluje zasady ewidencji czasu przebywania dziecka w Przedszkolu oraz obliczania opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu wg ustalonych stawek.

3.      Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.

4.      Elektroniczny system ewidencji pobytu w Przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka
w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.

5.      Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi zestaw urządzeń
z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym wejścia
i wyjścia.

6.      W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza
się czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe
z przypisanym numerem.

7.      Karta jest własnością Przedszkola.

8.      Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę o której dziecko zostało przyprowadzone (urządzenie wykrywa pojawienie się karty
w zasięgu czytnika. Czytnik zapobiega ponownemu odczytowi karty przytrzymanej dłużej
w zasięgu czytnika - nie ma niebezpieczeństwa duplikowania się zdarzeń).

9.      Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt. 8 – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.

10.  Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.

11.  W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, rodzic (prawny opiekun) lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest niezwłocznie
(w godzinie wprowadzenia lub odbioru dziecka) powiadomić nauczyciela, i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w „Rejestrze kart” (odpowiednim zeszycie grupy).

12.  Brak elektronicznego lub pisemnego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się
z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola
(od godz. 6.30 do godz. 15:30) - z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.

13.  Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w Umowie o świadczenie usług Przedszkola.

14.  Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglądu, w czasie uzgodnionym z Dyrektorem Przedszkola, do danych dotyczących jego dziecka, zapisanych w systemie rejestrującym wejścia i wyjścia.

15.  Rodzic (opiekun prawny) przyjmuje od Dyrektora Przedszkola w odpłatny depozyt indywidualną kartę zbliżeniową – każda karta 10,00 zł, co potwierdza własnoręcznym podpisem (przyjęcie i zwrot) w „Rejestrze kart”. Po zwrocie karty Dyrektorowi Przedszkola rodzic (opiekun prawny) otrzymuje zwrot opłaty za depozyt.

16.  Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty wpłacając należność na konto Przedszkola. Koszt wyrobienia i wydania dodatkowej karty wynosi 10,00 zł.

17.  Z procedurą zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzicie i opiekunowie prawni.

18.  Dodatkowe karty elektroniczne - istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart elektronicznych ewidencji dzieci. Koszt zakupu jednej karty wynosi 10,00 zł. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart proszę składa się do Dyrektora Przedszkola.

f t g m