Copyright 2020 - Custom text here

Statut

ROZDZIAŁ 4

Publiczne Przedszkole – cele, zadania, organizacja

§ 28

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.

2.      Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

3.      Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

4.      Cele szczegółowe przedszkola:

1)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)        budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)        rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi,

5)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych,

7)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8)        wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

5.      Zadania przedszkola :

1)        zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2)        zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

3)        organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

4)        dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

5)        organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

6)        organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,

7)        pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

8)        informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

9)        uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

§  29

1.      Do zadań opiekuńczych przedszkola należy realizowanie celów określonych w ustawie                 o  systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, programie wychowawczym i planach terminowych przedszkola – przy ścisłym współdziałaniu
z rodzicami, placówkami specjalistycznymi, organizacjami i instytucjami kulturalno – oświatowymi, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka
i przygotowania go do nauki w szkole.

2.      Sposób sprawowania opieki nad dziećmi:

1)        Dzieciom zapewnia się w przedszkolu bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki           i wypoczynku.

2)        Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe      w danym czasie, do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym.

3)        Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków  za zgodą rodziców.

4)        W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drogach prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z podstawowymi przepisami ruchu drogowego.

5)        Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

§  30

1.      Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

1)        opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola sprawują rodzice (opiekunowie)  lub osoby dorosłe upoważnione oświadczeniem;

2)        rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola;

3)        do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka           w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania go;

4)        rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów „zerowych” zobowiązani są  do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

5)        rodzice lub prawni opiekunowie dzieci sześcioletnich i siedmioletnich uczęszczających do klasy pierwszej szkoły podstawowej są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia.

§  31

1.      Dzieci w wieku przedszkolnym:                                                       

1)        Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2)        W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor ZSO może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2.      Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określone są w regulaminach zatwierdzonych przez organ prowadzący szkołę.                            

3.      Przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola:

1)        zaleganie z należnymi opłatami za 2 miesiące,

2)        dwumiesięczna nieobecność dziecka bez wcześniejszego zgłoszenia lub usprawiedliwienia,

3)        w sytuacji, gdy narażone jest dobro innych dzieci,

4)        w przypadku nieprzestrzegania zapisów w umowie za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zator.

§  32

1.      Organizację pracy w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora:

                6.30 –   przejęcie opieki nad dziećmi przez nauczyciela,

     6.30 – 8.15    zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, zabawy grupowe,

     8.15  – 8.45    śniadanie,

     8.45 – 12.00  – zajęcia zintegrowane,  spacery,  gry  i zabawy w ogrodzie,

     12.15 -12.45 – obiad,

     12. 45-13.05 – przygotowanie do odpoczynku,

                             13.05-13.40  – cichy odpoczynek dzieci- leżakowanie,

                            13.40 -14.00 –  zabawy dowolne,

                            14.00 -14.25 –   podwieczorek,

                             14.25- 15.30 –  praca indywidualna w małych grupach, zabawy z dziećmi     

                                       15.30 –  przekazanie dzieci pod opiekę rodziców.

2.      Ramowy rozkład dnia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb organizacyjnych.

3.      W ramowym rozkładzie dnia dopuszcza się możliwość organizowania zajęć takich, jak: język angielski, muzyka, religia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, basen, kółka zainteresowań na zasadach określonych przez organ prowadzący.

§  33

1.      Zasady funkcjonowania przedszkola:

1)        przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;

2)        Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25

3)        zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ prowadzący.

2.      Dzienny czas pracy przedszkola:

1)        dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora;

2)        w szkole funkcjonuje przedszkole dwuoddziałowe:

a)      przedszkole dziewięciogodzinne  - czas pracy od godz. 6.30  do godz. 15.30 ( od poniedziałku do piątku),

b)      oddział  „ 0 ” –  czas pracy od godz.  8.00 – 13.00 ( od poniedziałku do piątku).

3.      Terminy przerw w pracy w przedszkolu:

           -  terminy przerw wakacyjnych ustala organ prowadzący;

       -  przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych       remontów, gruntownych porządków, a także na urlopy wypoczynkowe pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych.

§  34

1.      Zasady odpłatności za przedszkole:

1)        opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Zator, ustalają odrębne przepisy wydawane przez Radę Miejską w Zatorze;

2)        opłaty za wyżywienie ustala zarządzenie dyrektora ZSP w Podolszu w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki;

3)        w związku ze zmianami cen żywności dyrektor może wnioskować o zmianę opłat za wyżywienie;

4)        rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do pokrycia kosztów produktów żywnościowych zgodnie z liczbą dni pobytu dziecka w przedszkolu i ustaloną stawką

5)        ( w  przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot  należności za wyżywienie, odliczanej w następnym miesiącu);

6)        dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów wyżywienia poprzez współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

7)        opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowane są w kwitariuszu przychodowo – ewidencyjnym opłat:

a)      rodzice otrzymują oryginał pokwitowania,

b)      wpłaty przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Zatorze,

c)      rodzice mogą dokonywać wpłat na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze,

d)     Pracownicy przedszkola mogą korzystać odpłatnie z wyżywienia, wnosząc opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f t g m